Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov a implementácia metódy CLIL do vyučovacieho procesu
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045961
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6990 €
Sumár projektu:Projekt "Vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov a implementácia metódy CLIL do vyučovacieho procesu" je vypracovaný v spolupráci s vzdelávacou inštitúciou English Matters so sídlom v Madride. Hlavným cieľom projektu je umožniť učiteľom cudzích jazykov ďalšie vzdelávanie na medzinárodnej úrovni a prostredníctvom nich aj ďalších učiteľov cudzích jazykov prispieť k zefektívneniu vyučovacieho procesu na hodinách cudzieho jazyka. Ďalšou úlohou je začleniť anglický jazyk do vyučovacieho procesu aj prostredníctvom odborného predmetu. Účasťou na takýchto vzdelávaniach spoznajú učitelia nové metódy a formy vzdelávania a taktiež nahliadnu do vzdelávacieho systému iných európskych škôl. Niektoré obsahy vzdelávania budú postupne zaradené do nášho školského vzdelávacieho programu. Od kolegov z iných európskych škôl získajú nové inšpirácie pri vyučovaní, nadviažu s nimi kontakty a budú ich udržiavať aj po skončení mobility. Zlepšia si svoje jazykovo-komunikačné zručnosti a svoju účasť na mobilite obohatia o kultúrne a historické pamiatky Dublinu. Účastníkmi mobility a troch vzdelávacích kurzov, ktoré by sa mali uskutočniť v mesiaci november 2018, budú traja učitelia anglického jazyka, ktorí zišli z výberového konania. Jeden z účastníkov, ktorý sa zúčastní vzdelávacieho kurzu so zameraním na vyučovaciu metódu CLIL, má v aprobácií okrem anglického jazyka aj odborný predmet biológia. Všetky ciele sa dosiahnu realizáciou plánovaných aktivít, medzi ktoré patria prípravné aktivity pred mobilitou, aktivity počas prebiehajúcej mobility a aktivity po ukončení mobility, potrebné na šírenie výsledkov projektu. V rámci prípravných aktivít bude potrebné uskutočniť stretnutia účastníkov kurzov, pripraviť sa na nich a diskutovať o cieľoch a očakávaniach, ktoré im kurzy majú priniesť. Taktiež budú viesť debaty o kultúre a histórii Dublinu, aby boli lepšie pripravení na mesto. Hlavnými aktivitami je účasť na vzdelávacích kurzoch s cieľom priniesť pre školu nové veci a nadviazať kontakty s ostatnými účastníkmi kurzov pre ďalšiu medzinárodnú spoluprácu. Po ukončení mobility bude potrebné spracovať výsledky jednotlivých vzdelávacích kurzov, aby boli sprístupnene aj pre ostatných učiteľov nielen z našej školy. Niektoré nové veci budú postupne zaradené do vyučovacieho procesu aj prostredníctvom nášho školského vzdelávacieho programu. Ďalej bude potrebné monitorovať profesionálny rozvoj učiteľov a hlásiť spätnú väzbu lektorom vzdelávacích kurzov. V rámci šírenia výsledkov projektu, budú o jeho výsledkoch okrem učiteľov informovaní žiaci a rodičia našej školy a taktiež okolitá verejnosť. Táto mobilita vytvorí partnerstvo medzinárodného charakteru prostredníctvom ostatných európskych účastníkov kurzov. Naši učitelia získajú prehľad o procese vyučovania cudzích jazykov na iných európskych školách a taktiež dôjde ku konfrontácií vzdelávacích postupov medzi niektorými krajinami Európskej únie. Myslíme si, že celý projekt prispeje k zvýšeniu kvality vyučovania cudzích jazykov na našej škole.
Koordinátor:Stredná pedagogická škola
Levoča