Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anglický jazyk pre všetkých
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045958
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6295 €
Sumár projektu:Základná škola Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote preferuje tvorivo-humanistickú výchovu uplatňujúcu tvorivý a ľudský prístup k výchove žiaka a k jeho vzdelávaniu. Už viac rokov je profilácia škola orientovaná na: - rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. Anglický jazyk vyučujeme ako prvý jazyk od prvého ročníka, - získavanie počítačovej gramotnosti, - rozvoj a podporu telesnej výchovy a športu. Školu navštevujú aj žiaci, ktorí majú diagnostikované ŠVVP aj žiaci, ktorí pochádzajú z rodín zo znevýhodneného prostredia. Týmto žiakom vyučujúci venujú osobitnú pozornosť a pracuje s nimi školský špeciálny pedagóg a výchovný poradca. V rámci Európskeho plánu rozvoja školy sme v septembri 2018 analyzovali súčasný stav a potreby vyučujúcich anglického jazyka a následne vypracovali plán na nasledujúce dva roky. Jedným z riešení bolo vypracovanie projektu Erasmus+ so snahou získať mobility v zahraničí pre pedagógov našej školy. Cieľom nášho predkladaného projektu je skvalitnenie výučby anglického jazyka a jazykového vzdelávania žiakov so ŠVVP, ktorí sú začlenení v bežných triedach. Vybraných štruktúrovaných kurzov sa v prípade získania grantu zúčastnia dvaja pedagogickí pracovníci. Jeden pedagóg je z prvého stupňa a jeden z druhého stupňa, obaja boli vybraní podľa vopred stanovených kritérií a obaja spĺňajú kritériá výberu účastníkov projektu: - majú ukončené pedagogické vzdelanie druhého stupňa a majú kvalifikáciu na vyučovanie anglického jazyka, - v rámci Európskeho rozvoja školy sa ďalej vzdelávajú a pracujú na svojom profesijnom raste, - aktívne sa zapájajú do projektov, - k ich ďalším vlastnostiam patrí ochota, entuziazmus a schopnosť rozvíjať svoje pedagogické schopnosti pre dobro žiakov, celej školy, schopnosť pomáhať ostatným a rozširovať získané vedomosti pomocou absolvovania kurzu v zahraničí. Obaja účastníci sa zúčastnia štruktúrovaných kurzov vo Veľkej Británii, so zameraním na metodológiu vyučovania anglického jazyka a na inkluzívne vzdelávanie žiakov so ŠVVP v bežných triedach. Očakávame, že vybrané kurzy im ponúknu zlepšenie ich jazykových a odborných kompetencií a zručností, získanie množstva praktických nápadov a podnetov a tiež aj hotových materiálov a v neposlednom rade získanie informácií a skúseností o výchovno-vzdelávacej práci so žiakmi so ŠVVP, ktorí sú začlenení v bežných triedach. Bonusom bude nadviazanie kontaktov s inými učiteľmi z Európy. Získané poznatky a vedomosti budú následne uplatňovať vo vlastnej pedagogickej práci za účelom jej zefektívnenia a budú ďalej prezentované v rámci plánovaných aktivít, ktoré budú následne prebiehať v mesiacoch november 2018 až máj 2019. Učitelia: - budú prezentovať nadobudnuté osvedčené metódy a formy práce so žiakmi a poznatky o britskom školskom systéme všetkým učiteľom na pracovných poradách a na zasadnutiach predmetovej komisie cudzích jazykov a metodického združenia pre 1. stupeň, - oboznámia širšiu pedagogickú verejnosť s nadobudnutými poznatkami počas seminárov a workshopov pre učiteľov mesta a regiónu, - budú šíriť výsledky projektu v médiách, či už lokálnych alebo národných, - vyhodnotia účinnosť implementácie nových vyučovacích metód a postupov formou žiackych dotazníkov a porovnaním dosiahnutých učebných výsledkov žiakov. Uvedené aktivity budú prispievať do Európskeho plánu rozvoja školy. Predpokladáme, že realizáciou projektu dosiahneme skvalitnenie jazykových kompetencií zúčastnených pedagógov, obohatenie ich vedomostí v oblasti metodológie výučby anglického jazyka, k rozšíreniu ich poznatkov v oblasti problematiky vzdelávania žiakov so ŠVVP v britskom školskom systéme a tým aj celkové skvalitnenie vyučovania anglického jazyka na našej škole. Očakávame, že prínos projektu sa odrazí aj u žiakov zlepšením učebných výsledkoch, ich komunikačných a jazykových kompetencií, zvýšením ich povedomia o živote v Británii a možnosťou lepšieho uplatnenia sa v ďalšom živote. Zo samotného projektu bude v konečnom dôsledku profitovať aj samotná ZŠ Š. M. Daxnera, mesto Rimavská Sobota a región Gemer-Malohont. Šírením výsledkov projektu v médiách, či už lokálnych alebo národných sa práca našej školy viac spropaguje v očiach rodičov a širšej verejnosti. Z dlhodobého hľadiska sa škole otvárajú možnosti spolupráce s európskymi školami za účelom výmeny skúseností a práce na ďalších spoločných projektoch, čo v konečnom dôsledku bude opäť prínosom žiakov, učiteľov, školu i región.
Koordinátor:Základná škola S. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, 97901 Rimavská Sobota
Rimavská Sobota