Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzikultúrne výmenné projekty v Európe - zlepšovanie projektového riadenia
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045957
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4010 €
Sumár projektu:Pozadie projektu: Regionálny trh práce sa stáva európskym pracovným trhom. Vývoj rýchlo napreduje, profesie zanikajú a vznikajú nové. Poskytovať žiakom znalosti, zručnosti a kvalifikáciu dnes už nestačí. Do popredia sa dostáva flexibilita pracovnej sily na medzinárodnej a európskej pôde a jej pripravenosť uspieť a uspokojiť nároky zamestnávateľov. Školy musia na tento vývoj reagovať. Je nevyhnutné aplikovať nové učebné metódy a postupy. Medzikultúrne zručnosti sú multidisciplinárnou kompetenciou a nevyhnutnou súčasťou otvorenej školy Európy. To je dôvod, prečo sa medzikultúrne a projektové manažérske zručnosti učiteľov musia výrazne zlepšiť. Učitelia majú možnosť nadobudnúť tieto zručnosti v medzikultúrnych vzdelávacích školeniach a v školeniach v oblasti riadenia projektov. Dôležité pre nás je, že naši učitelia absolvujú tieto školenia spolu s učiteľmi z iných krajín, takže medzikultúrne učenie sa môže odohrávať po celú dobu seminára. Súčasne sa naši učitelia majú možnosť stretnúť s potenciálnymi partnermi budúcich projektov, nadviazať spoluprácu a plánovať s nimi školské výmeny, etwinning alebo pozorovať skúseného pracovníka pri práci. Tento projekt , organizovaný cez seminár inštitútu IFEL Hamburg, je pre nás významný aj z dôvodu toho, že v našej škole dochádza ku generačnej výmene. Odišli skúsení učitelia zapojení do projektovej práce. Preto je nevyhnutné vytvoriť nový projektový tím zložený z mladých, perspektívnych pedagógov s cieľom zlepšiť úspešnosť projektov, vytvoriť partnerské siete, zapojiť viac pedagógov, zamestnancov a žiakov do medzinárodných mobilít využívaním viacerých programov Erasmus+ a tým rozšíriť medzikultúrne kompetencie. Získame k tomu potrebné know-how, ktoré budeme implementovať v projektovej práci ako aj v odbornom vzdelávaní a príprave. Projektové ciele: Zlepšenie medzikultúrnych zručností a zručností projektového riadenia učiteľov. Počet a profil účastníkov: 2 účastníci: 1 učiteľ - hlavný majster odborného výcviku, 1 učiteľka anglického jazyka, ktorí majú: - minulé skúsenosti s asistenciou na projektoch Erasmus + - vôľu pracovať na EÚ projektoch v budúcnosti - motiváciu pracovať na osobnom profesionálnom raste - vôľu vycestovať na seminár do zahraničia a ochota vzdelávať sa - dostatočné jazykové schopnosti - vôľu rozširovať európsku myšlienku kolegom a žiakom - vôľu integrovať európsku myšlienku do vyučovania Opis aktivít: Účasť na kurzoch medzinárodného projektového riadenia. Metodológia: Medzikultúrne kompetencie a zručnosti projektového riadenia cez analýzu a riešenie prípadových štúdií. Krátky opis výsledkov a predpokladaného dopadu a taktiež možné dlhodobé prínosy: Skúsenosti zo seminára posilnia motiváciu pre medzikultúrne vzdelávanie. Medzikultúrna spolupráca a práca na európskych projektoch bude účinnejšia. Seminár umožní účastníkom inšpirovať viac pedagogických pracovníkov na prácu na európskych projektoch a využívať projektové práce ako prostriedok na rozšírenie medzikultúrnych, jazykových a sociálnych zručností žiakov. Rozšírením týchto zručností je predpokladom kvalitnejšej pripravenosti našich žiakov na požiadavky európskeho a medzinárodného trhu práce. Zároveň nám to umožní aktivizovať zapojenie zmluvných partnerov a podnikateľský sektor v odbore hotelierstva a gastronómie do zahraničných mobilít v rámci programov Erasmus+. Nezanedbateľným prínosom účasti našich pedagógov na seminári bude aj možnosť výmeny pedagogických skúseností v rámci medzinárodne zmiešaného seminára. Získaný prehľad a lepšia orientácia v oblasti nových/inovatívnych učebných metód otvára priestor na ich zavedenie na našej škole.
Koordinátor:Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Košice