Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
eLearn
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045956
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11760 €
Sumár projektu:Názov a potreba nášho projektu- eLearn vzišla zo Strategického plánu rozvoja našej školy ZŠ Š.Šmálika. Týmto projektom chceme našu školu a pôsobenie na našich žiakov posunúť na vyššiu úroveň, nielen čo sa týka vedomostnej úrovne a kvantity osvojených poznatkov, ale radi by sme našim žiakom ponúkli aktivity, ktoré urobia hodiny a dni strávné v školskom prostredí atraktívnejšie, pestrejšie a prebudili u nich ochotu a chuť pracovať na sebe, získavať nové poznatky inými ako klasickými spôsobmi,vniknúť do sveta IKT a zdokonaliť si svoje jazykové kompetencie. S touto víziou sú späté všetky vzdelávacie aktivity, ktoré sme si v tomto projekte naplánovali a sú logickým pokračovaním aktivít projektu predchádzajúceho. Cieľom tohto projektu je naučiť našich žiakov takým praktickým činnostiam a zručnostiam, ktorými by dokázali prispievať do vytvorených webových stránok fotografiami, videonahrávkami a videotútoriálmi, ktoré budú výstupmi z praktických workshopov. Žiaci budú upravovať fotografie, spracovávať videá a vytvárať videotútoriály k pracovným postupom praktických činností, ktoré budú prístupné pre žiakov a učiteľov nielen na Slovensku. Tu by dostali priestor aj žiaci manuálne menej zruční. Na webové stránky sa budú tiež umiestňované on-line elearningové vyučovacie hodiny s doplnkovými materiálmi, prístupné všetkým žiakom, ktorí si potrebujú ujasniť, alebo precvičiť preberané učivo. Aby sme dosiahli vytýčené ciele a boli úspešní vo vzdelávacích aktivitách našich žiakov, potrebujeme, aby si pedagógovia našej školy zvýšili svoje kompetencie v odborných, pedagogických aj jazykových oblastiach. Do práce na projekte sa zapoja tri pani učiteľky- jedna pani učiteľka z 2. stupňa a dve pani učiteľky z prvého stupňa. Pani učiteľka z druhého stupňa sa zúčastní dvoch kurzov: na prvom kurze sa naučí vytvoriť webovú stránku pomocou Moodlu, osvojí si inovatívne praktické vedomosti a zručnosti vo vyučovaní anglického jazyka a na druhom kurze nadobudne schopnosti vytvorenia e-learningovej platformy, vkladania vyučovacích materiálov do tejto platformy, získa praktické zručnosti vo využívaní najnovších technológii, ako sú cloudové technológie, online nástroje pre spoluprácu učiteľov a študentov a nástroje pre moderné a inovatívne vyučovanie. Prvá p. učiteľka z prvého stupňa sa zúčastní dvoch kurzov: na prvom kurze získa vedomosti o využívaní aplikácii a naučí sa pracovať v prostredí aplikácii: Duoligo, Dictation, Sago Mini Space Explorer, Marco Polo Weather, Kapu Forest, Sago Mini Music Box, Tux Paint, All ten fingers, Roxies Reading Fish, 4321Maths, Millionaire, Puzzle, CrissCross. a prakticky ich využiť v konkrétnych predmetoch vytvorením pracovných listov za pomoci aplikácii. Na druhom kurze sa naučí vložiť príbeh a emócie do fotografie,získa praktické zručnosti a schopnosti práce s Adobe Photoshopom- tvoriť a upraviť grafiku, využiť graf.efekty, editovať, vytvárať vektorovú grafiku. Druhá p. učiteľka prvého stupňa sa tiež zúčastní dvoch kurzov: na prvom kurze získa vedomosti a zručnosti vo využití IKT nástrojoch pri vyučovaní anglického jazyka, tvorby storytellingu na memorovanie lexiky, naučí sa používať nástroje jazykových technológií-Email, , Mikroblogy, Podcasty, sociálne siete. Na druhom kurze sa naučí pracovať s Full HD kamerou, získa praktické zručnosti v práci s Core studiom- s mapovými kanálmi a textúrovaním, v synchronizácii prehrávania videa, vkladaní titulkov, tvorbou obraz v obraze, vložení zvukovej stopy, čo využije aj v svojej práci regionálnej ambasádorky eTwinningu pri vzdelávaní učiteľov v svojom okolí. Bude koordinovať aj využívanie portálu eTwinning pri práci na projekte-výstupy v Twinspace. Všetky sprievodné akcie sú starostlivo naplánované, získané kompetencie využijeme pri ich realizácii a skvalitníme tak úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj záujmovej činnosti. Naša škola tak zvýši svoj kredit a upevní si svoje postavenie medzi školami s kvalitným vzdelávaním v svojom regióne.
Koordinátor:Základná škola Štefana Šmálika
Tvrdošín