Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otvorená škola
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045951
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14380 €
Sumár projektu:POZADIE PROJEKTU: Základná škola Pavla Dobšinského sa nachádza v Rimavskej Sobote, Slovensko. Naša škola venuje pozornosť žiakom so všeobecným intelektovým nadaním (program APROGEN) ako aj žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Náš pedagogický zbor je zložený zo 40 kvalifikovaných a entuziastických ľudí, ktorí si chcú ďalej rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie. Naši žiaci patria k najúspešnejším v regióne v prírodovedných, jazykových, dejepisných aj športových súťažiach. PRIMÁRNE CIELE PROJEKTU: 1. Rozvíjať IKT zručnosti a kompetencie. 2. Podporovať tvorivosť, spontánnosť a predstavivosť žiakov a rozvíjať ich kritické myslenie. 3. Pozorovať vzdelávacie systémy a obsah kurikula na zahraničných školách a uplatniť príklady dobrej praxe v našom vzdelávacom systéme. 4. Modernizácia vzdelávacieho procesu uplatnením inovatívnych metód a foriem vzdelávania. SEKUNDÁRNE CIELE: 1. Zlepšiť jazykové kompetencie účastníkov kurzov. 2. Spoznávať nové kultúry a budovať si k nim rešpekt. 3. Získať hlbšie pochopenie európskych procesov. 4. Nadviazať nové medzinárodné kontakty a zapojiť sa do možných budúcich projektov. 5. Zvýšiť motiváciu našich učiteľov do ďalšieho vzdelávania. 6. Priblížiť náš vzdelávací systém a kultúru partnerom z iných európskych krajín. POČET A PROFIL ÚČASTNÍKOV: 12 starostlivo vybratých učiteľov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania sa zúčastní uvedených kurzov. Budú vybratí našim projektovým tímom na základe nasledovných kritérií: - jazykové kompetencie (angličtina - aspoň úroveň B1) - motivácia a nadšenie podieľať sa na aktivitách projektu - schopnosť a vôľa zdieľať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a kompetencie - dlhodobá perspektíva konkrétneho zamestnanca HLAVNÉ AKTIVITY (MOBILITY): 1. Kurzy IKT Barcelona, Španielsko - kurz "ICT in Education"; organizuje spoločnosť ITC – International TEFL Certificate s.r.o. (Praha, Česká republika) Atény, Grécko - kurz "ICT for Educators: Empower Your Skills"; organizuje spoločnosť DOREA Educational Institute (Lemesos, Cyprus) 2. Kurzy kreatívneho myslenia a metodológie Praha, Česká republika - kurz "Encouraging Creative Thinking"; organizuje spoločnosť ITC – International TEFL Certificate s.r.o. (Praha, Česká republika) Florencia, Taliansko - kurz "Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies"; organizuje spoločnosť Europass Teacher Academy (Florencia, Taliansko) 3. Vzdelávacie návštevy a tréningové semináre Helsinki, Fínsko - kurz "Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in Finland" Štokholm, Švédsko - kurz "Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in Sweden" Obidva kurzy organizuje spoločnosť English Matters S.L. (Jaén, Španielsko). INÉ HLAVNÉ AKTIVITY: - vytvorenie Europass životopisu - eTwinning projekt - vyhotovenie spomienkového DVD - diseminačné aktivity (webová stránka školy, pracovné porady, regionálne médiá, otvorené hodiny, plagáty, potenciálne školenia) METODOLÓGIA PROJEKTU: 1. Starostlivý výber štruktúrovaných kurzov na základe cieľov projektu a potrieb vysielajúcej organizácie. 2. Starostlivý a férový výber účastníkov kurzov. 3. Hlavné aktivity pred mobilitou (online registrácia, rezervácia leteniek, vybavenie ubytovania). 4. Vedľajšie aktivity pred mobilitou (získavanie informácií o kultúre, programe kurzu, doprave; školenie BOZP; samoštúdium). 5. Aktivity po mobilite (správa zo služobnej cesty, spätná väzba pre organizátorov kurzov, informačné stretnutie s kolegami). 6. Záverečné aktivity (dotazník pre účastníkov projektu, analýza výsledkov projektu, záverečná správa). DOPAD PROJEKTU: - učitelia a žiaci našej školy získajú nové zručnosti a kompetencie (IKT zručnosti, zručnosti týkajúce sa kreatívneho myslenia, jazykové zručnosti - žiaci budú viacej zapojení do procesu učenia sa a ich motivácia k štúdiu sa zvýši - pedagogické dokumenty budú aktualizované (nové vyučovacie metódy a formy, aktualizácia strategického plánu rozvoja školy) - učitelia a žiaci získajú rešpekt k iným národnostiam a kultúram - nadviažu sa nové medzinárodné kontakty a realizujú možné budúce projekty - učitelia budú motivovanejší k ďalšiemu štúdiu - nadobudnutie širšieho pochopenia európskych procesov MOŽNÉ DLHODOBÉ PRÍNOSY: - škola si vybuduje dobré meno a to môže mať za následok zvýšenie počtu žiakov - absolventi našej školy budú úspešnejší na univerzitách a na trhu práce
Koordinátor:Základná škola Pavla Dobšinského
Rimavská Sobota