Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kráčame s integráciou ruka v ruke
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045940
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17925 €
Sumár projektu:Rodiny zo sociálne slabého prostredia sa vyznačujú niekoľkými charakteristickými znakmi, z ktorých najvýznamnejšie sú nízke vzdelanie a príjmy pod úrovňou životného minima. Je vysoký predpoklad, že z takého prostredia pochádzajú deti s nízkym sebavedomím, ktoré nedokážu čeliť nástráhám otvoreného sociálneho prostredia, v mladom detskom veku siahajú po návykových látkach, krátia si chvíle asociálnou činnosťou a ich asimilácia do priemernej society je veľmi ťažká. V ich životoch chýbajú hodnotné vzory, stereotypy vedúce k pracovným návykom, nemajú vybudovaný pocit zodpovednosti za svoju budúcnosť a tento postoj si nesú do dospelosti. 85% detí našej školy je z takého prostredia. Okrem mentálneho postihnutia trpia materiálnym nedostatkom a nedostatkom pozitívnych výchovných vplyvov zo strany rodiny. Dá sa povedať, že jeden z mála pozitívnych vplyvov v ich živote zaujíma naša škola. Učitelia nie sú pre našich žiakov cudzí ľudia, ich pracovná doba nekončí na konci vyučovania, sú neustáou oporou pre nich a ich rodiny, sú nielen odborníkmi ale ľudia s veľkým srdcom. Aj napriek tomu, že sa v súčasnosti preferuje inkluzívne vzdelávanie, sme presvedčení, že segregované špeciálne školstvo má opodstatnenie, pretože zmeny, ktoré vyžaduje súčasný svet môžeme budovať na odborných základoch a širokých skúsenostiach. Tento projekt umožní 6 učiteľkám rozšíriť svoje vzdelanie a pracovné skúsenosti v oblastiach, vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím a 1 asistentke v oblasti vzdelávania žiakov s kombináciou mentálneho a sluchového postihnutia. Cieľom nášho projektu je: „Zvýšiť kompetencie pedagógov v oblasti inovatívnych metód vrátane dramatickej výchovy a kreatívnych techník v edukácii detí s mentálnym a sluchovým postihnutím pochádzajúcich zo sociálne slabého prostredia a marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom krátkodobých zahraničných mobilít.“ Vzdelávacie kurzy sú vybrané tak, aby nadobudnuté kompetencie učiteľov viedli k rozvoju sebavedomia našich žiakov, posilňovaniu kultúrnej identity a senzibilizácie, k zvýšeniu akceptácie rôznorodosti a ich schopnosti presadiť sa v živote. Najdôležitejším faktorom sebapresadenia je moment pocitu úspechu, o ktorý sa u našich žiakov snažíme vytváraním vhodného prostredia, výberom účinných metód a foriem práce, neformálnymi a zážitkovými formami vyučovania a neustálym zdokonaľovaním svojej odbornosti. Tá má cieľ zvýšený záujem našich žiakov o školské vzdelávanie a mimoškolské aktivity, elimináciu záškoláctva a asociálnej činnosti a naviesť ich v živote na správnu cestu. Metódy dramatickej výchovy a iné inovatívne metódy vyučovania , v ktorých sa naši učitelia prostredníctvom vybraných kurzov v zahraničí zdokonalia, majú silu ovplyvniť postoje mladých ľudí k zásadným otázkam a problémom spoločnosti. Dokážu budovať ich sebavedomie, zvýšiť ich šancu byť odolným voči vplyvu extrémistických názorov , nepodliehať jednoduchým riešeniam ktoré ich často dostanú do stretu so zákonom a byť úspešný v oblasti destigmatizácie a desegregácie.
Koordinátor:Spojená škola internátna
Vranov nad Topľou