Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podpora jazykových a metodických kompetencií učiteľov anglického jazyka pre vyučovanie úrovne C1 SERR a prípravu žiakov na vstup do medzinárodného akademického a kariérneho prostredia
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045939
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6670 €
Sumár projektu:Evanjelická spojená škola, zložka Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského ponúka v priestore severoslovenského regiónu jedinečný bilingválny slovensko-anglický program v 5 a 8-ročnom štúdiu. Predkladaný projekt sa zameriava na bilingválny program EGJT, najmä na rozvoj vyučovania vyučovacieho jazyka anglického. Hlavný dôraz kladieme na rozvoj kľúčových komunikačných, kognitívnych a sociálnych kompetencií s dôrazom na výchovu ku kresťanským hodnotám. V predkladanom projekte nám ide predovšetkým o zlepšenie úrovne kľúčových jazykových kompetencií žiakov aj učiteľov, podporenie učiteľov pri práci s rôznorodými skupinami žiakov v triede, detí s medzinárodným pôvodom a rozličného kultúrneho prostredia, zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu, zavádzanie inovácií v oblasti metód vzdelávania a výchovy, hľadanie spôsobov zvyšovania efektivity vzdelávacieho procesu a zvyšovanie kompetencií zamestnancov, predovšetkým učiteľov anglického jazyka, ako aj podporenie celoživotného vzdelávania zamestnancov. Od svojho začiatku kládla Evanjelická spojená škola dôraz na kvalitu vyučovania anglického jazyka so snahou dôsledne sledovať trendy vo vyučovaní cudzích jazykov. Veľká časť absolventov gymnaziálnych programov pokračuje v štúdiu na univerzitách v zahraničí a úspešne sa uplatňujú na trhu práce, najmä v Európe. V rokoch 2006 až 2008 sme realizovali projekt Comenius - multilaterálne partnerstvo škôl. V roku 2008 sme sa zapojili do projektu realizovaného Štátnym pedagogickým ústavom Efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni ZŠ. Od roku 2012 do roku 2014 sme realizovali projekt K lepšiemu porozumeniu s využitím moderných prostriedkov a následne na tieto projekty nadviazali na gymnáziu realizáciou projektov: "Aplikovanie nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce" a "Kontinuita aplikovania nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce". ESŠ bola tiež úspešným žiadateľom o realizáciu projektov v rámci Erasmus+ K1 "Zvyšovanie kvality riadenia a efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu“ v roku 2015 a mobility K2 realizovanú v zložke základná škola b o rok neskôr. Hlavné ciele projektu sú: 1. zvýšiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov - učiteľov anglického jazyka, ako aj vedúcich pedagogických zamestnancov; posilniť sebadôveru a motiváciu učiteľov, predísť vyhoreniu pedagogických zamestnancov, podporiť ich celoživotné vzdelávanie, zlepšiť využívanie IKT 2. zlepšiť plnenie Školského vzdelávacieho programu, zvýšiť kvalitu poskytovaného vzdelania, dosiahnuť u absolventov deklarované jazykové kompetencie (úroveň maturity z anglického jazyka na biligválnom odbore bola zákonom zvýšená na úroveň C1 SERR), posilniť vyučovanie jazyka cez obsah, využívať inovačné metódy (flipped classroom, looping atď), posilniť kritické myslenie žiakov a zefektívniť spätnú väzbu. 3. podporiť multikultúrne povedomie učiteľov aj žiakov, pripraviť žiakov na štúdium v zahraničí, vykonanie medzinárodných testovaní (IELTS, CAE, TOEFL) a ich uplatnenie na európskych školách aj na pracovnom trhu, pomôcť v adaptácii žiakom prichádzajúcim zo zahraničia, získať kontakty na školy v zahraničí a pripraviť nové projekty partnerskej spolupráce 4. zlepšiť meno školy a zvýšiť konkurencieschopnosť školy v regionálnom aj európskom priestore Účastníkmi projektu sú 7 učitelia anglického jazyka v 5 a 8-ročnom bilingválnom programe gymnázia. Súčasťou projektového tímu sú zároveň aj dvaja vedúci zamestnanci, zástupkyňa Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského a vedúca Predmetovej komisie anglického jazyka na EGJT zodpovedné za plnenie Školského vzdelávacieho programu, kvalitu vzdelávacieho procesu, manažment a kontrolu vzdelávacieho procesu a profesijný rast pedagogických zamestnancov. Školiace aktivity vybranej skupiny učiteľov majú priniesť zvýšenie profesijných kompetencií účastníkov, najmä v oblasti zlepšenia jazykových a metodických kompetencií so zameraním na vedenie žiakov k úrovni C1 a prípravou na vyhodnotenie napredovania žiakov a schopnosť posúdenia ich jazykovej úrovne. Taktiež majú smerovať k posilneniu tímovej práce a upevňovanie interpersonálnych zručností potrebných pre prácu v pedagogickom kolektíve. V prípravnej fáze bude vypracovaný detailný časový plán úloh s menami zodpovedných osôb. Každý účastník si vypracuje osobný plán, ktorý bude obsahovať očakávania, spôsob prípravy, podrobný časový plán cesty, plán diseminácie a hodnotenie a jazykový Europas. V hlavnej fáze projektu účastníci absolvujú naplánované vzdelávacie aktivity, pripravia výstupy a zrealizujú diseminačné aktivity. Budú vytvorené materiály - pracovné listy, prezentácie a pod., ktoré budú cez vlastný internetový priestor prístupné všetkým učiteľom, ďalej platforma pre žiakov zameraná na facilitáciu učenia.Zorganizujeme konverzácie v anglickom jazyku pre rodičov a priateľov školy, a tiež regionálnu jazykovú konferenciu určenú pre učiteľov základných, stredných a jazykových škôl. V záverečnej fáze bude vyhodnotené splnenie plánovaných aktivít
Koordinátor:Evanjelická spojená škola
Liptovský Mikuláš