Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poďme pekne spolu zmeniť našu školu!
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045935
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4390 €
Sumár projektu:Cieľom nášho projektu je promptne reagovať na súčasnú zložitú situáciu v školstve. Kontinuálne našu prácu sťažuje znížená spolupráca zo strany rodičov, stúpa počet prípadov zhoršenej komunikácie a často vznikajú konflikty z nedorozumení, ktoré majú negatívny dopad na našu každodennú prácu. Trendom poslednej doby je taktiež narastajúci počet žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, ktorí vyžadujú veľmi profesionálny a vysoko fundovaný prístup zo strany pedagógov. Práve tieto dva problémy sú východiskom nášho projektu . Už jeho názov naznačuje, že realizáciou chceme pretvárať celkovú atmosféru fungovania školy. Výsledkom by mal byť zreteľný posun vo vzájomných vzťahoch učiteľ- rodič- žiak. Plánujeme vhodne zvolenými aktivitami zmeniť postoje a zlepšiť kompetencie pedagógov, rodičov a predovšetkým žiakov, ktorí sú centrom našej pozornosti. Je potrebné zlepšiť spoluprácu medzi rodičom- žiakom a učiteľom v oboch smeroch. Vybrané kurzy mobilít sa týkajú problematiky špeciálnych potrieb, porúch správania a efektívnej komunikácie s rodičmi. Po dôkladnej analýze súčasného stavu danej problematiky na škole si vytýčime hlavné výzvy, ktoré potom prediskutujeme s odborníkmi na kurzoch s medzinárodnou účasťou a budeme sa spoločne snažiť nájsť riešenia. Tipy a námety budeme následne zdieľať v rámci našej organizácie prostredníctvom prednášok a workshopov. Cieľovou skupinou budú pedagógovia, žiaci a rodičia. Našim cieľom je implementovať nové stratégie a metódy do každodenného vyučovania a zmenami motivovať žiakov s rôznymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Chceme zaviesť nové inovatívne stratégie na aktívnu komunikáciu s rodičmi. Na webovom sídle školy sprístupníme špeciálny anonymný online dotazník, kde rodičia budú môcť vyjadriť svoj názor na problémy a tiež navrhnúť svoje názory na riešenie. To nám pomôže zanalyzovať potreby rodičov, zmeniť komunikáciu a spoluprácu s nimi, čo bude mať následný kladný dopad na prospech žiakov a ich správanie. V škole tiež budeme organizovať mimoškolské aktivity pre žiakov so ŠVVP, aby sme im pomohli prekonať problémy. Na stránke školy budeme počas školského roka uverejňovať podporné online cvičenia na učenie, zopakovanie a zdokonalenie vedomostí. Taktiež pre žiakov uskutočníme besedy o diverzitách so psychológom. Ako sme uviedli v názve projektu, jeho realizáciou chceme zmeniť našu školu na modernú európsku transparentnú inštitúciu, ústretovú žiakom a rodičom, korí budú rešpektovať tím zamestnancov, pracujúcich inovatívnejšie ,modernejšie a lepšie. Náš projekt bude mať dopad na 482 žiakov, ich rodičov, 45 pedagogických zamestnancov školy a na špecialistov z miestnej CPPPaP.
Koordinátor:Základná škola
Žarnovica