Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otvorme sa novým edukačným príležitostiam pre učiteľov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045934
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6100 €
Sumár projektu:Gymnázium v Snine je školou, ktorá je veľmi aktívna v projektovej činnosti. Máme niekoľko učiteľov, ktorí sú príkladom dobrej praxe a často sa zapájajú do prípravy a realizácie projektov, aj medzinárodných. Našou ambíciou je zapojiť do projektovej činnosti viac učiteľov školy, lebo vidíme v nich obrovský nevyužitý potenciál, hlavne z toho dôvodu, že jednotlivé projekty je možné v podmienkach školy veľmi dobre prepojiť a rozšíriť aktivity projektov na viac žiakov práve prostredníctvom ďalších učiteľov. Príčinu pasivity niektorých kolegov vidíme hlavne v nedostatku informácií a motivácie pre takýto druh práce, a preto sme sa rozhodli túto situáciu zmeniť a zapojením sa do pripravovaného projektu chceme rozšíriť projektové zručnosti učiteľov a získať nové skúsenosti v tejto oblasti, vrátane rozširovania medzikultúrnych kompetencií. Plán našej školy v oblasti internacionalizácie vychádza z možností, ktoré ponúkajú európske inštitúcie prostredníctvom rôznych programov pre stredné školy. Máme veľký záujem iniciovať a realizovať medzinárodné výmenné projekty a kontaktovať školy v Európskej únii, a preto potrebujeme predovšetkým interkultúrne kompetencie a zručnosti projektového manažmentu, ktoré sú realizované prostredníctvom projektu s cieľom iniciovať medzinárodné projekty, a tým posilniť náš Erasmus+ tím. Hlavné ciele projektu smerom k škole sú: - integrácia a spolupráca v rôznych oblastiach interného vzdelávania, - optimalizované využitie dostupného potenciálu (princíp "Viem, chcem, môžem"), - budovanie medzinárodných výmen a mobilít s cieľom pripraviť sa na globalizovaný trh práce. Hlavným cieľom projektu smerom k učiteľom je zlepšenie zručností, kompetencií a motivácie učiteľov, jazykové vzdelávanie, posilňovanie medzikultúrnych kompetencií. Hlavným cieľom projektu smerom k študentom je integrácia a prepojenie rôznych typov škôl s cieľom lepšieho využitia dostupných zdrojov pre zlepšenie kvality vyučovania. Tieto ciele chceme dosiahnuť tým, že vytvoríme tím Erasmus+, ktorého úlohou bude okrem posilnenia existujúcich výmenných a jazykových programov nadviazať nové kontakty so zahraničnými školami, čím sa zabezpečí účasť na ďalších projektoch Erasmus+. Účastníkmi projektu bude šesť učiteľov, ktorí boli vybraní na základe zamerania projektu, predošlých skúseností s účasťou v programe Erasmus+, ale aj iných podobných projektoch. Predpokladáme, že na prvom kurze sa zúčastni riaditeľka školy, ktorá cíti potrebu získať nové kontakty a impulzy pre ďalšie projekty, do ktorých by bolo možné zapojiť viac učiteľov a žiakov a ktoré by zrkadlili aktuálne európske témy. V jeseni 2018 plánujeme účasť na kurze koordinátorky projektu - učiteľky nemeckého jazyka. Myslíme si, že aj naši študenti, ktorí sa učia nemecký jazyk, sa radi zapoja do projektu s pracovným jazykom nemeckým, lebo mnohí uvažujú o štúdiu, resp. pracovnom uplatnení v nemecky hovoriacich krajinách EÚ. V jeseni 2018 predpokladáme aj účasť dvojice učiteliek zameraných na prírodovedné predmety. Ich doterajšie aktivity úzko korešpondujú s rôznymi už realizovanými projektami v našej škole, čím ich skúsenosti sú dostatočné na to, aby realizovali a koordinovali vlastné projekty zamerané na informatiku a prírodovedné predmety. Posledný turnus plánujeme v apríli 2019 pre dve učiteľky humanitných predmetov, ktoré sú veľmi aktívne v rôznych školských projektoch, napr. Euroscola, Ambasádorská škola EP, ale do programu Erasmus+ boli zatiaľ zapojené iba čiastočne. Majú predpoklady na to, aby samostatne koordinovali projekt v rámci Erasmus+. Práve navrhovaný kurz „Projektový manažment pre medzinárodné výmenné pobyty v Európe“ má potenciál zlepšiť schopnosti projektových koordinátorov v oblasti riadenia projektov a tiež získať nové kontakty a overených partnerov pre ďalšiu formálnu aj neformálnu spoluprácu. Hlavnými aktivitami sú okrem prípravných aktivít účasti šiestich učiteľov školy na uvedenom kurze v rámci štyroch turnusov v Portugalsku a v Grécku. Potom budú pôsobiť ako projektoví manažéri v rámci Erasmus +, poskytnú školskému vedeniu a ostatným kolegom potrebné informácie, budú trénovať ostatných a budú zodpovední za plánovanie a organizáciu medzikultúrnych aktivít v našej škole. Myslíme si, že začiatkom roka 2019 budeme mať primeraný počet a kvalitu nových kontaktov na zahraničné školy a podáme minimálne jeden nový projekt. Tento dopad sa v nasledujúcich rokoch prejaví v rámci celej školy, lebo motivovaní a nadšení učitelia sú dnes vzácnosťou. Súbežným pôsobením v trojuholníku Učiteľ - Rodič - Žiak chceme byť aktívnou interkultúrnou školou v oblasti prípravy a realizácie medzinárodných projektov v programe Erasmus+. O výsledkoch projektu budeme informovať na rôznych školských aj regionálnych akciách, na webovom a facebookovom sídle, v novinách, na informačných paneloch školy a pod. Naše aktivity na šírenie výsledkov budú zamerané na žiakov školy, rodičov žiakov, partnerské inštitúcie v rámci mesta aj regiónu aj pre širokú verejnosť.
Koordinátor:Gymnázium
Snina