Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Inovatívne a kreatívne v materskej škole“
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045933
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3020 €
Sumár projektu:Nami predstavovaný projekt „Inovatívne a kreatívne v materskej škole“ je zameraný na rozvoj, modernizáciu, internalizáciu našej organizácie. Jeho cieľom je predovšetkým zlepšovať zručnosti, profesijné kompetencie pedagógov a detí v oblasti výtvarnej výchovy, prosociálnej výchovy, pripravenosti detí na vstup do základnej školy, komunikáciii s rodični, predchádzanie syndromu vyhorenia učiteľa práve cestou vzdelávania a nadobúdania nových inovatívnych edukačných postupov, metód a stratégii. Zároveň chceme prispievať k atraktívnosti tohto náročného ale krásneho povolania. Do projektu budú zapojení všetci pedagogickí zamestnanci. Kurzu sa však zúčastnia dvaja zamestnanci a to Mgr. Vyšňovská Zuzana- riaditeľka materskej školy a Mgr. Chlebáková Danka – učiteľka MŠ, ktoré majú dlhoročnú prax a skúsenosti v práci s deťmi predškolského veku. Prostredníctvom plánovaných aktivít, ktoré budú realizované podľa vypracovaného harmonogramu chceme zvyšovať odbornosť pedagógov vo všetkých horeuvedených oblastiach. Aktivity podporia výmenu zaužívaných, osvedčených postupov za prístupy nové, ktoré aktivizujú a podporujú osobnostný rozvoj dieťaťa aj sebarozvoj učiteľa, pedagóga. V aktivitách budú odovzdávané nové teoretické a praktické poznatky a skúsenosti, využijeme metódy rozhovoru, pozorovania, názornú, praktickej činnosti, predvádzania. Pedagógovia sa oboznámia s novými výtvarnými materiálmi a technikami, získajú schopnosť lepšie sa orientovať v problematike rozvíjania školskej pripraveností detí. Nadobudnú kompetencie viesť konštrukčný rozhovor s rodičmi a obohatia si svoje poznatky, získajú kompetencie pracovať na vlastnom emočnom a sociálnom rozvoji, na emočnom a sociálnom rozvoji detí, upevníme a skvalitníme vzájomnú spolupráca s rodičmi a rozšíria si vedomosti a poznatky o syndróme vyhorenia, jeho dôsledkoch a možnej prevencii. Našimi výstupmi budú metodické materiály a powerpointove prezentácie, ktoré budú slúžiť potrebám pedagógom nielen v našej materskej škole. V spolupráci so špeciálnymi pedagógmi s CPPPaP v Starej Ľubovni budú rodičom pripravené prednášky, na ktorých budú informovaní o pripravenosti detí na povinnú školskú dochádzku, o školskej zrelosti a školskej spôsobilosti. Na metodických združeniach budú prezentované inovatívne aktivity, ktoré sa získajú v rámci projektu a výstupy budú využité pri projektových dňoch, pri ďalšej práci s deťmi v rámci otvorených hodín. V rámci nášho Koncepčného zámeru rozvoja školy zapracujeme jednotlivé aktivity na školský rok 2018/2019.
Koordinátor:Materská škola
Stará Ľubovňa