Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angličtina - jazyk technikov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045930
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15044 €
Sumár projektu:Trh práce v regiónoch, ako je oblasť severovýchodného Slovenska sa postupne začína meniť. Podniky v týchto regiónoch začínajú postrádať nedostatok pracovných síl v istých odboroch, ktorých vie škola z pohľadu zaradených študijných a učebných odborov pripraviť. Vyžaduje si to ale zmenu koncepcie rozvoja a napredovania školy v širšom ponímaní medzinárodnej integrácie a spolupráce. Záujem školy pripraviť žiaka nielen pre domáci ale aj európsky trh práce nikdy nevypadol z pozornosti riadenia a usmerňovania ďalšieho fungovania školy. Na prvom mieste je vždy žiak a jeho potreba učenia sa pre nadobudnutie zručností a odbornosti. Uvedomujeme si však, že mnohé staré učebnice a metodiky nevyhovujú modernému spôsobu vyučovania a nedokážu zaujať dnešnú mládež žijúcu technikou. S ňou ide ruka v ruke cudzí jazyk, ktorý nie je vždy silnou stránkou pedagogických zamestnancov. To je dôvod, prečo naša škola potrebuje zlepšiť jazykové kompetencie svojich pedagógov. Zlepšenie jazykových zručností nám umožní čerpať z mnohých zahraničných pedagogických i odborných publikácii, čo sa následne odzrkadlí na zvýšenej kvalite ich odbornej prípravy. Proces zvyšovania a nadobúdania jazykových kompetencií je dlhodobý. Na to, aby sme dosiahli tento hlavný cieľ, ktorým je inovatívny vzdelávajúci sa učiteľ, musíme prejsť cestu samovzdelávania a tvrdej práce. To je skutočný dôvod, prečo sa škola rozhodla pre tento projekt a to, aby bola pri ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov nápomocná vytvorením podmienok na ich ďalšie vzdelávanie. Na druhej strane však škola očakáva, že na konci tejto cesty bude vyučujúci s väčšími osobnými kompetenciami a schopnosťou poskytnúť vyššiu kvalitu vzdelávania. Realizácia projektu uspokojí tieto potreby školy spočívajúce v: - zlepšení jazykových zručností (rozprávanie, čítanie, počúvanie, písanie) v anglickom jazyku, - zvýšení kvality odbornej prípravy učiteľov, - získaní nových vedomostí o nových metódach a formách vyučovania, - zatraktívnení odborného vzdelávania pre mladých ľudí, - zmedializovaní školy, - prelomení bariéry v komunikácii v cudzom jazyku, - zvýšení interkultúrneho povedomia. Vytýčené potreby vychádzajú zo strategických cieľov SOŠD v oblasti internacionalizácie na roky 2018-2023. Tie sú súčasťou dokumentu Stratégia internacionalizácie Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou schváleného vedením školy a zverejneného na webovej stránke SOŠD. Čiastočne uspokojiť tieto potreby by mal jazykový kurz Standard English Course na Maltalingua English Language School. Tohto kurzu sa zúčastnia 4 pedagogickí zamestnanci našej školy. Všetci účastníci kurzu si obohatia slovnú zásobu v anglickom jazyku, osvoja si a prehĺbia rôzne gramatické javy a funkcie jazyka. Naučia sa rozumieť písanému a hovorenému textu a napísať krátky text zodpovedajúci úrovni kurzu. Na kurze sa stretnú s ľuďmi z rôznych krajín, čo zvýši ich interkultúrne povedomie. Všetci účastníci projektu, ktorí oň prejavia záujem a splnia podmienky výberu budú ochotní šíriť myšlienku inovatívneho odborného rozvoja u svojich kolegov a budú neustálym samoštúdiom zvyšovať svoju odbornú prípravu na vyučovanie. Projekt prispeje k inovatívnemu spôsobu vyučovania, k modernému prístupu ku každému žiakovi, zlepšením jazykových kompetencii učiteľov sa prehĺbia jazykové vedomosti a zručnosti žiakov. Zvýšením interkultúrneho povedomia učiteľov sa žiaci lepšie zoznámia s myšlienkou multikulturalizmu, aby získali nový pohľad na svoj vlastný osobný rozvoj a ďalšie napredovanie. Všetky vedomosti a skúsenosti získané na jazykovom kurze a následné štúdium a prehlbovanie odborných vedomostí sa odzrkadlí na modernizácii školského vzdelávacieho programu. Realizácia projektu bude signálom nielen pre miestne orgány, že škole záleží na získavaní skúseností a vedomostí s cieľom zlepšiť odborné vedomosti zamestnancov a poskytovať vysoký stupeň vzdelania. Budeme príkladom pre iné vzdelávacie inštitúcie, ktoré stále váhajú urobiť ten správny krok a vykročiť v ústrety inovatívnemu vzdelávaniu.
Koordinátor:Stredná odborná škola drevárska
Vranov nad Topľou