Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivovaní učitelia
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045928
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12620 €
Sumár projektu:Projekt Motivovaní učitelia vychádza z potrieb definovaných v Európskom pláne rozvoja Strednej priemyselnej školy v Poprade. Za najdôležitejšiu oblasť z hľadiska zvyšovania kvality, modernizácie a internacionalizácie našej školy považujeme oblasť rozvoja ľudských zdrojov. U skúsených učiteľov cudzích jazykov sme identifikovali potrebu prehĺbenia jazykových kompetencií a zdokonalenia sa v súčasnej modernej forme cudzieho jazyka, u všetkých pedagógov zasa vidíme potrebu naučiť sa nové motivačné postupy, techniky, využívanie nových metód (napr. CLIL), IKT a rôznych aplikácií vo vyučovaní daných predmetov. Členovia manažmentu školy definovali svoje potreby jednak v oblasti zlepšenia jazykovej prípravy z dôvodu lepšej komunikácie pri realizácii nadnárodných projektov, do ktorých sa škola zapája, jednak v možnosti zoznámiť sa s inými poskytovateľmi vzdelávania v iných krajinách a preniesť príklady dobrej praxe do riadenia našej školy. Iba kvalifikovaný a motivovaný pedagóg a manažér dokáže zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelávania tak, aby absolventi školy boli výborne pripravení pre uplatnenie sa na európskom trhu práce. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť úroveň kľúčových a odborných kompetencií pedagogických a riadiacich zamestnancov školy prostredníctvom kvalitnej prípravy a celoživotného vzdelávania. Celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov je jednou z ciest ako prinavrátiť učiteľskému povolaniu jeho postavenie v spoločnosti. Projektu sa zúčastní spolu 10 pedagogických zamestnancov školy, všetci s viac ako 15 ročnou pedagogickou praxou, z toho 3 členovia manažmentu, 4 vyučujúci jazykov a 1 učiteľka slovenského jazyka, 1 učiteľ telesnej výchovy a 1 učiteľka prírodovedných predmetov. Celkovo ide o takmer 20% ľudských zdrojov. Väčšina projektových aktivít je zameraných na účasť na štruktúrovaných kurzoch poskytovaných skúsenými vzdelávacími inštitúciami s dlhodobou praxou v tejto oblasti, prevažne orientovaných na jazykové a metodologické vzdelávanie a na riadenie školy. Jedna učiteľka sa zúčastni hospitácií na partnerskej škole v ČR a jedna učiteľka bude vyučovať slovenský jazyk ako jeden z málo využívaných jazykov EÚ v partnerskej škole v Chorvátsku. Výber účastníkov projektu bol realizovaný transparentne a možnosť zúčastniť sa projektu bola pre záujemcov veľkou motiváciou v ich práci. Výsledkami projektu sú nadobudnuté nové zručnosti v oblasti riadenia, jazykové kompetencie, metodiky a skúsenosti vo vyučovaní predmetov, nadviazanie nových partnerstiev s účastníkmi kurzov a prehĺbenie spolupráce s partnerskými organizáciami. Dlhodobé dopady pre školu očakávame vo vysokej kvalite vzdelávania poskytovaného našou školou, v šírení dobrého mena školy a vytváraní potenciálu pre poskytovanie širokého spektra ponúkaných odborov rámci Prešovského samosprávneho kraja a v odborne zdatných pedagogických zamestnancoch školy pripravených na nové výzvy v oblasti moderného školstva, vrátane medzinárodnej spolupráce.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola
Poprad