Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Snažíme sa odovzdať žiakom viac.
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045927
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12255 €
Sumár projektu:Sme stredná škola na ktorej študuje 821 žiakov v 6 odboroch: strojárstvo (zamerané na automobilový priemysel), technické lýceum, mechatronika, elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, logistika. V troch odboroch - sieťové technológie, lýceum a elektrotechnika je výučba zameraná aj na celosvetovú CISCO sieťovú akadémiu. Súčasťou štúdia je každoročne aj povinná dvojtýždňová prax v podnikoch, firmách, či úradoch. Škola sa zapája do experimentálnej výučby a overovania nových učebných odborov a predmetov v oblasti IKT a elektrotechniky. Vznikli u nás nové učebné odbory - Logistika a Sieťové technológie a v súčasnosti sa overuje odbor Elektrotechnika so zameraním na priemyselnú informatiku. Aj keď škola patrí k najväčším a najžiadanejším v Žilinskom kraji, v posledných rokoch bola štatistika nezamestnaných absolventov dosť nepriaznivá. Preto sa vedenie školy snaží zrušiť neperspektívne odbory a zavádzať nové, také, ktoré sú na trhu žiadané. Učitelia sa venujú žiakom aj nad rámec vyučovania, preto sú mnohí úspešní aj na rôznych súťažiach nielen v okresných kolách, ale aj v krajských kolách a postupujú na Slovenské kolá. Sú to napríklad Zenit programovanie, SOČ, Klokan, Zenit v strojárstve, 3D print ..., ale aj v rôznych športových súťažiach. Škola hľadá perspektívu do budúcnosti a snaží sa byť pre žiakov aj rodičov atraktívna, preto sa zapája do mnohých projektov vyhlásených nielen vládou a ministerstvom, ale aj inými organizáciami - Siemens, Kia, Tesco... Minulý rok sa naša škola stala aj školiacim strediskom pre verejnosť. Cieľom našej školy na obdobie najbližších dvoch rokov je: - zlepšenie metodológie výučby anglického jazyka - zlepšenie metodológie a výučby v odborných predmetoch použitím anglických odborných učebníc a iných zdrojov - inovovanie a modernizovanie výučby vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch použitím materiálov získaných zo školení - zavedenie metódy CLIL do vyučovania - spolupráca so zahraničnými školami na úrovni žiakov i učiteľov - vyvolať u učiteľov nadšenie pre nové technológie a inovácie Do projektu bude zapojený pán riaditeľ a šiesti učitelia našej školy. Dvaja budú vyučujúci anglického jazyka, a dvaja odborných predmetov a dvaja všeobecno-vzdelávacích predmetov. Plánované aktivity sú: analýza súčasného stavu, zhodnotenie, naplánovanie konkrétnych kurzov so zameraním na budúci rozvoj školy - zlepšenie vyučovania anglického jazyka, všeobecno-vzdelávacích predmetov a odborných predmetov, zavedenie CLIL, bilingválne vyučovanie..., zriadenie pracovnej skupiny zodpovednej za projekt, výber vhodných učiteľov, oslovenie vhodných partnerov, predregistrácia účastníkov na jednotlivé kurzy, podpísanie zmlúv s partnerskými organizáciami pre splnenie plánu rozvoja, absolvovanie stretnutí vybratých učiteľov a ich vzájomné rozdelenie úloh a poučenie podľa vopred zvolených mobilít, vyplnenie dotazníkov, zhotovenie nástenky na hlavnej chodbe školy s viditeľným logom Erazmus+, absolvovanie štruktúrovaných kurzov v zahraničí, zhodnotenie výsledkov a vzdelávacích výstupov podľa stanovených kritérií, šírenie výsledkov projektu, následne - uplatňovanie získaných skúseností v ďalšej výučbe a príprave plánov a štandardov. Predpokladaný dopad na žiakov: - väčšie zaangažovanie pri vyučovaní vďaka vhodným metódam učiteľov a tým zlepšenie pozornosti vo vyučovacom procese, zlepšenie kreatívneho myslenia, zvýšenie medzikultúrneho povedomia, zvýšenie samostatnosti žiakov pri schopnosti nájsť a využiť on-line programy a mobilné aplikácie, ktoré im pomôžu v jazykových aj odborných zručnostiach, vďaka integrovaniu IKT do CLIL výučby a zážitkovým metódam si rýchlejšie osvoja nové učivo. na učiteľov a kolegov: - získanie nadšenia a nových nápadov pre ďalšiu prácu, efektívnejšie plánovanie výučby, zlepšenia schopnosti vedieť vybrať použité názorné materiály, zvýšenie medzikulturneho povedomia, vrátane sociálnej, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, zvýšenie schopnosti nájsť a využiť on-line programy a mobilné aplikácie, ktoré pomáhajú študentom v jazykových aj odborných zručnostiach, zvýšenie schopnosti navrhovať a využívať vzdelávacie materiály, prostriedky a nástroje na podporu štúdia, zvýšenie príležitosti pre profesionálny a profesijný rozvoj, prehľad o používaní CLIL s použitím zážitkových metód, oboznámenie sa a využívanie praktických on-line nástrojov vhodných pre CLIL. na školu: - vďaka zapojenia sa do projektu škola zvýši svoj kredit medzi žiakmi i širokou verejnosťou, oboznámi sa s inovačnými metódami vo výučbe na miestnej i celoštátnej úrovni, posilní medzinárodnú spoluprácu a rozvoj v oblasti vzdelávania, bude môcť porovnať odborné vzdelávanie v Británii s našou školou a bude mať možnosť implementovať niektoré skúsenosti do výučby na našej škole, integrovať IKT do CLIL výučby. na región: - umožniť širokej verejnosti študovať nové predmety a technológie bez potreby cestovania do vzdialených miest, zabezpečiť fabrikám a ďalším zamestnávateľom kvalifikovanú a vysoko odbornú pracovnú silu.
Koordinátor:Spojená škola
Kysucké Nové Mesto