Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investícia do učiteľov - investícia do budúcnosti
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045924
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:36480 €
Sumár projektu:Cieľom projektu " Investícia do učiteľov - investícia do budúcnosti" je zlepšenie profesionálneho profilu pedagogických zamestnancov školy , zdokonalenie ich jazykových a rozšírenie odborných didaktických kompetencií 18 učiteľov Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove( riaditeľ školy sa zapojí do 2 vzdelávacích aktivít ), čím sa zvýši kvalita vzdelávania na našej škole a obsah školského vzdelávacieho programu o nové prvky v rámci inovácií jazykového vzdelávania, prehĺbenia európskeho rozmeru sekundárneho vzdelávania a multikulturnej výchovy. V konečnom dôsledku tak pre študentov našej školy ponúkneme modernejšie vzdelanie, perspektívne aj medzi-predmetové a mimoškolské aktivity a vytvoríme tak podmienky, aby mohli ešte pripravenejší pokračovať v ich ďalšom štúdiu príp. realizovať sa nielen na slovenskom, ale aj európskom pracovnom trhu. Účastníci projektu sa naučia plánovať, manažovať a administrovať medzinárodné školské projekty a mobility a získajú nové partnerské školy do týchto projektov. Pracovným jazykom projektov je najmä anglický a nemecký jazyk, avšak snažíme sa o nové kontakty aj so školami v pobaltských krajinách, s ktorými sa dohovoríme aj v ruskom jazyku, preto považujeme za nutné zlepšiť si jazykové kompetencie učiteľov s rôznymi aprobáciami najmä v týchto 3 jazykoch. Projekt zahŕňa nasledujúce aktivity: 1. Štruktúrované vzdelávacie školenia spojené s návštevou zahraničných škôl - výmena pedagogických skúseností, aplikácia prvkov tradičnej kultúry, histórie, literatúry, výstupov medzinárodných meraní, získanie partnerských škôl do medzinárodnej spolupráce Fínsko - 2 účastníci - riaditeľ školy a zástupca školy Švédsko - 2 učitelia Írsko - 1 učiteľ 2. 7 - 10 dňové metodologické jazykové kurzy učiteľov Cj -Methodology for secondary school teachers of English - 2 učitelia -CLIL - 2 učitelia Using technologies for teaching English - 1 učiteľ -Methodology Revisited, Revitalised, Reenergised for Language Teaching teachers - 1 učiteľ -Metodologický kurz pre učiteľov RUJ - 2 učitelia -Deutschelehrer kurse - metodologický kurz pre učiteľov NEJ - 3 učitelia 3. Kurz Fluency and English language development pre učiteľov nejazykových predmetov - 3 učitelia 4. 6 - dňová pracovná stáž - tieňovanie ( job- shadowing) na partnerských školách ( ZŠ a SŠ) v Estónsku spojená s výmenou pedagogických skúseností a s prípravou nového medzinárodného projektu s výhľadom na roky 2019 - 2020 Realizácia propagačných aktivít pre žiakov a verejnosť Deň Európy, Deň jazykov, regionálne metodické stretnutia spojené s propagáciou programu Erasmus+ a výmena skúseností z mobilít v spolupráci s RAdou rodičov, štátnymi orgánmci a regionálnou kanceláriou Europe Direct a s učiteľmi podobných aprobačných predmetov počas regionálnych metodických stretnutí. Šírenie výsledkov projektu - účasť na regionálnych metodických stretnutiach a šírenie dobrej praxe z aktivít projektu v regionálnych týždenníkoch , Učiteľských novinách a na sieti eTwinning, European School Gateway..
Koordinátor:Gymnázium Antona Bernoláka
Námestovo