Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderný učiteľ nemeckého a anglického jazyka
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045922
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6125 €
Sumár projektu:ZÁZEMIE PROJEKTU: SOŠ Partizánske disponuje kvalitným a odborným učiteľským zborom, žiaci patria k úspešným v regióne i mimo neho v rôznych súťažiach (odborných, prírodovedných, športových, atď.). Ako slabší článok však vidíme oblasť jazykového vzdelávania. Škola preto naplánovala aktivity profesijného rozvoja pedagogických pracovníkov v horizonte jedného roka, s ohľadom na potreby školy a na konkrétne a aktuálne potreby pedagogických pracovníkov a žiakov. CIELE PROJEKTU: Nepretržité vzdelávanie učiteľov posúva školu vpred. Preto sme si zvolili v rámci projektu aktivity profesijného rozvoja (staff training) v zahraničí prostredníctvom úzko profilovaných kurzov. Cieľom týchto kurzov je motivovať a inšpirovať učiteľov, zdieľať skúsenosti s učiteľmi z celého sveta, objaviť svoju kreativitu a neskôr inšpirovať svojich žiakov, prispieť k spestreniu a spríjemneniu vyučovania rozšírením svojej databázy aktivít na hodinách anglického a nemeckého jazyka a k vyššej motivácii žiakov vzdelávať sa. Ďalším cieľom je posilnenie európskeho rozmeru školy zapojením školy do medzinárodných projektov a posun v internacionalizácii školy. POČET A PROFIL ÚČASTNÍKOV: Projekt ERASMUS + , KA1, vzdelávacia mobilita jednotlivcov, realizuje SOŠ Partizánske po prvýkrát. Preto sme sa snažili o realizáciu v menšom meradle, ktorú by sme chceli počas ďalších rokov rozšíriť. Na začiatok sme vybrali dvoch reprezentantov školy - dve učiteľky cudzích jazykov, nemeckého a anglického. Ide o perspektívnych ľudí, s pracovnou zmluvou na dobu neurčitú. Obe majú znalosti z ANJ a NEJ minimálne na úrovni B2 a boli selektované podľa motivácie, schopnosti posunúť získané zručnosti ďalším zamestnancom, ochoty spolupracovať, atď. PLÁNOVANÉ MOBILITY: Rakúsko, Viedeň, ActiLingua – metodický kurz pre učiteľov /jar 2019/ Veľká Británia, Cambridge, Bell – kurz pre učiteľov pod názvom „kreativita v triede“ /leto 2018/ INÉ AKTIVITY súvisiace s mobilitami: - kultúrna a pedagogická príprava (samoštúdium, informácie zo strany partnerských organizácií...) - príprava praktických a logistických záležitostí (cesta, poistenie, ubytovanie, strava, kurzy, BOZP) METODOLÓGIA PROJEKTU: • Analýza stavu jazykovej úrovne žiakov školy, následné zamýšľanie sa nad tým, ako zmeniť daný stav a pomôcť zlepšiť kvalitu jazykového vzdelávania. Plánovanie mobilitného projektu. (september – október 2017) • Zriadenie pracovnej skupiny zodpovednej za projekt a určenie koordinátora projektu. (december 2017) • Účasť koordinátora na seminároch v Bratislave a Žiline, ktoré zorganizovala národná agentúra. (november 2017) • Oslovenie vhodných partnerov, ActiLingua Academy a Bell Cambridge a výber mobilitných kurzov. (december 2017) • Výber dvoch vhodných zamestnancov na absolvovanie mobilít – učiteľky nemeckého a učiteľky anglického jazyka. (december 2017) • Zistenie termínov vzdelávacích kurzov, oslovenie kontaktných osôb v partnerskej organizácii a oznámenie počtu účastníkov, ktorých plánuje škola vyslať a termínov, v ktorých mobility prebehnú (Cambridge – leto 2018, Viedeň – jar 2019). (január 2018) • Zaslanie potvrdení o predregistrácii na oba kurzy zo strany partnerských organizácií (sú súčasťou prihlášky). (január 2018) • Získanie podrobných informácií o programe plánovaných kurzov spolu s organizačnými informáciami o pobyte. (máj 2018, január 2019) • Prípravný seminár pre účastníkov mobilít – pred vycestovaním. (jún 2018, február 2019) • V lete 2018 samotná mobilita a absolvovanie kurzu v Cambridge a na jar 2019 potom druhá mobilita a absolvovanie kurzu vo Viedni. • Zhodnotenie výsledkov a vzdelávacích výstupov podľa kritérií stanovených pred vycestovaním. (august 2018, apríl 2019) • Záverečná fáza - diseminácia, šírenie výsledkov, informovanie verejnosti o projekte, jeho priebehu a výsledkoch prostredníctvom správ v miestnej tlači, mestskej televízie, webovej stránky školy, výročnej správy školy a tiež prostredníctvom seminárov, besied, workshopov, výstav, Burzy stredných škôl ako i Jazykovej kaviarne. (júl 2019) VÝSLEDKY, DOPAD A PRÍNOS: Projekt je pripravený tak, aby učitelia v krátkodobom horizonte mohli využiť získané kompetencie vo svojej pedagogickej práci. Celý proces zlepšovania neskončí s projektom, ale účastníci mobilít sa budú snažiť stále zlepšovať nielen v jazyku, ale i profesijne, čo bude mať pozitívny vplyv na školu a jej aktivity v rámci európskeho plánu rozvoja.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske
Partizánske