Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesijný rast a sebarozvoj učiteľa - cesta zvyšovania kvality školy
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045919
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14835 €
Sumár projektu:Spojená škola Tvrdošín poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie pre žiakov z celého oravského regiónu. Počas svojej 57 ročnej histórie boli sledované najnovšie technické trendy a potreby pracovného trhu, čo sa prejavuje i dnes v aktuálnej ponuke študijných odborov: elektrotechnika, technické a informatické služby v elektrotechnike, mechatronika, technické lýceum, informačné a sieťové technológie a obchodná akadémia. V súčasnosti v škole študuje 460 žiakov a vyučuje 48 učiteľov. Víziou školy je byť modernou školou 21. storočia. K naplneniu tohto dlhodobého cieľa má prispieť i tento projekt s názvom: "Profesionálny rast a sebarozvoj učiteľa - cesta zvyšovania kvality školy". Ciele projektu možno zhrnúť do troch oblastí: rozvoj kľúčových kompetencií učiteľov, využívanie nových vyučovacích metód a nástrojov, posilnenie európskej dimezie a jazykových kompetencií. Účastníkmi projektu sú piati učitelia: - dvaja učitelia nemeckého jazyka, ktorí sa zúčastnia metodického kurzu pre učiteľov nemeckého jazyka v Rakúsku (10 dní), ide o učiteľov s 9- a 20-ročnou pedagogickou praxou, - jeden učiteľ anglického jazyka, ktorý sa zúčastní metodického kurzu anglického jazyka pre učiteľov anglického jazyka na Malte (10 dní), má 12-ročnú pedagogickú prax, - jeden učiteľ odborných ekonomických predmetov, ktorý sa zúčastní kurzu anglického jazyka pre učiteľov na Malte (10 dní, pre podporu aplikácie metódy CLIL), s 19-ročnou praxou, - jeden učiteľ matematiky, geografie a náboženskej výchovy, ktorý sa zúčastní kurzu anglického jazyka pre učiteľov na Malte (10 dní, pre podporu aplikácie metódy CLIL), s 27-ročnou praxou. Títo učitelia majú záujem o svoj profesionálny rast, majú bohaté skúsenosti z celoživotného vzdelávania i zavádzania moderných vyučovacích metód a nástrojov do pedagogickej praxe. Aktivity a postup realizácie projektu: patrí tu práca s týmito hlavnými bodmi: vízia školy, Európsky plán rozvoja školy, otázka - "Prečo realizovať tento projekt?", ciele projektu, výberové konanie účastníkov, výber kurzov a očakávané výstupy, príprava projektu: praktické záležitosti, manažment projektu - pred, počas a po mobilitách - úloha vedenia školy, koordinátora a účastníkov, všestranná príprava účastníkov, následné aktivity. Výsledky a predpokladaný dopad projektu: výsledky projektu budú hmatateľné - didaktické materiály vypracované na základe absolvovaných kurzov, vytvorenie webovej stránky projektu, informácie v médiách i nehmatateľné - poznatky a skúsenosti účastníkov získaných na kurzoch, posilnenie kľúčových kompetencií účastníkov, zvýšenie jazykových zručností. Predpokladaný dopad je bohatý, zdôraznime niektoré jeho aspekty: vytvorenie siete medzinárodných kontaktov, zlepšenie porozumenia a informovanosti o iných kultúrach a krajinách, oboznámenie sa s modernými vyučovacími trendmi, rozvoj profesijných kompetencií učiteľa v európskom regióne, motivácia celoživotne sa učiť, kompetencie pre tímovú prácu, na škole bude učiť ďalšia skupina učiteľov s medzinárodnými skúsenosťami, povzbudenie na vypracovanie ďalších projektov v rámci programu Erasmus +, modernizácia a internacionalizácia školy, získanie nových učebných materiálov a postupov nadobudnutých na kurzoch, súbor metodických materiálov vytvorených účastníkmi kurzu, zvýšenie prestíže a konkurencieschopnosti školy, podnietenie záujmu o profesijný rast zo strany ďalších zamestnancov, aplikácia získaných medzinárodných skúsenosti v učiteľskej profesii bude viesť žiakov k hlbšiemu porozumeniu a lepšej schopnosti reagovať na sociálnu, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy, povzbudenie žiakov k účasti na zahraničných mobilitách na SŠ a na VŠ v budúcnosti, motivovanie žiakov k štúdiu cudzích jazykov. Na záver je dôležitý pohľad na dlhodobý prínos projektu: profesionálny rast učiteľov uskutočnený účasťou na kurze bude trvalým vkladom do zvýšenia kvalifikácie účastníkov a prispeje k pozdvihnutiu kvality školy. Títo učitelia budú výbornými vodcami žiakov pri získavaní vzdelania i životnej múdrosti. A tak sa naplní motto našej školy: "Ak si našiel múdrosť, máš budúcnosť plnú nádeje."
Koordinátor:Spojená škola Tvrdošín
Tvrdošín