Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementácia prvkov civilnej ochrany vo vyučovacom procese na základnej škole
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045907
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2850 €
Sumár projektu:Typ projektu - job shadowing - nás zaujal svojou efektívnosťou odovzdania osvojených a v praxi zrealizovaných aktivít partnerskej školy, ktoré vnímame ako deficit pri praktických činnostiach. Partnerská škola v Českej republike má bohaté skúsenosti s medzinárodnými projektami a súťaž v orientačnom behu, ktorú každoročne organizuje pre okolité školy, je výborným výstup overenia si pohotových reakcií v život ohrozujúcich situáciách. Preto našimi cieľmi je nadobudnúť zručnosti a návyky pri masovom presune a správne reagovať, pohybovať sa a konať v mimoriadných situáciách. 3 účastníci projektu sú vybraní po dohovore s partnerskou organizáciou na základe ich profesnej orientácie a schopnosti implementovať inovatívne metódy do vyučovania. Osvojíme si základné pojmy, varovné signály a čísla tiesňového volania. Naučíme sa ako sa pripraviť a postupovať v prípade ohrozenia života. Nadobudnúť základné zručnosti a návyky ako správne reagovať, pohybovať sa a konať v neštandardných situáciách a podmienkach. Osvojiť si prácu s mapou, buzolou, orientáciou v teréne, streľbu zo vzduchovky, podanie prvej pomoci, rozlíšenie evakuačných signálov a tiesňové čísla. Naším hlavným výstupom je organizácia orientačného behu za účelom preverenia efektívneho reagovania v mimoriadnych situáciách. Vďaka projektu si žiaci: - osvoja základy civilnej ochrany - rozvinú kľúčové kompetencie pri riešení mimoriadnych situácií - postup pri opustení školy, miesto zhromaždenia, presun do bezpečnostného priestoru, signály CO, činnosť žiakov po ich vyhlásení - zdokonalia svoje znalosti a zručnosti v praktických situáciach - posilnia zodpovednosť pri samostatnej ako aj tímovej práci Vďaka projektu učitelia: -získajú nové pracovné skúsenosti a profesné kontakty - overia si v reálnych situáciach teoretický nadobudnuté vedomosti -naučia sa efektívne riadiť a organizovať veľké množstvo ľudí ako aj organizovať hromadné aktivity - implementujú zručnosti v procese prenosu informácii z učiteľa na žiaka Vďaka projektu škola: - získa nové kontakty - zvýši kvalitu a odbornosť svojich zamestnancov - zvýši si kredit Vďaka projektu komunita zvýši sa pripravenosť občanov na krízové situácie Naším plánom je praktické skúsenosti partnerskej školy nadobudnuté intenzívnou činnosťou v oblasti CO aplikovať v teoretickej a praktickej rovine do vyučovacieho procesu. Mobilita nám pomôže získať skúsenosti, zručnosti a vedomosti, ktoré odovzdáme žiakom a učiteľom , a tým zvýšime ich pripravenosť na život ohrozujúce situácie. Vyskytujú sa v našom okolí a sú dané lokalizáciou nášho mesta a školy. Osvojiť si a predať vedomosti v prípade evakuácie žiakov, podania prvej pomoci, orientácie v prírode. Získané kompetencie sa budú realizovať v edukačnom procese prostredníctvom prierezovej témy - civilná ochrana v každom ročníku. Taktiež štruktúra účelových cvičení a cvičení v prírode bude založená na získaných vedomostiach a zručnostiach a každoročne budeme organizovať orientačný beh na lokálnej úrovni.
Koordinátor:Základná škola Komenského 2, Svit
Svit