Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktívni žiaci potrebujú aktívnych učiteľov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045890
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu:Naša škola sa nachádza v obci Gbeľany. Motivačný názov nášho školského vzdelávacieho programu znie : " Spolupracujeme - objavujeme - športujeme. Hlavným cieľom projektu Aktívni žiaci potrebujú aktívnych učiteľov je rozvíjanie jazykových a odborných zručností učiteľov prvého aj druhého stupňa, ich komunikačné schopnosti a oboznámiť sa s novými modernými metódami a formami práce vo výučbe cudzieho jazyka, a tým posilniť spoluprácu medzi učiteľkami anglického jazyka na prvom a druhom stupni na našej škole a pripraviť sa na budúcu spoluprácu s inými školami v rámci programu e-Twinning. Kľúčové aktivity projektu sú dve mobility v jazykovej škole ETI Malta v St. Julian´s. Pre učiteľku prvého stupňa sme vybrali kurz s názvom The Playground Classroom - Language Teaching Methodology for Primary School, pomocou ktorého sa oboznámi s najnovšími prístupmi a technikami súvisiacimi s výučbou žiakov na prvom stupni. Pre učiteľku druhého stupňa bude vhodný kurz s názvom Methodology Revisited, Revitalised & Re- Energised, ktorý tiež ponúka inovatívny program v oblasti rozvoja cudzích jazykov. Obidve účastníčky sa oboznámia s využitím moderných technológií a multimédií vo vyučovacom procese. Kurzy obsahujú 42 vyučovacích hodín a sú vedené formou praktických worshopov. Hlavný dopad výsledkov projektu očakávame na tieto cieľové skupiny : 1. na našu organizáciu - posilnenie európskej dimenzie, modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, vytvorenie tvorivej pracovnej klímy, nadviazanie spolupráce s inými školami, zvýšenie kreditu našej školy, porovnanie vzdelávacieho systému na Slovensku so vzdelávacími systémami v iných krajinách 2. na učiteľov - osobný rozvoj, tvorba nových tvorivých materiálov, skvalitnenie spolupráce medzi učiteľmi na prvom a druhom stupni,prekonanie jazykovej bariéry pri budúcej medzinárodnej spolupráci s inými školami, aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií 3. na žiakov - vytvoriť si medzinárodné priateľstvá, zlepšiť jazykové, digitálne a komunikačné schopnosti, motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov, rešpektovať iné krajiny a ich kultúru 4. na región - podeliť sa so svojimi skúsenosťami s učiteľmi z nášho regióna a s pedagogickými pracovníkmi z materských škôl, ktoré patria do nášho školského obvodu formou otvorených hodín a diskusií, informácie o projekte pre rodičov počas dňa otvorených dverí a priama ukážka metód práce na hodine, vytváranie nových a pozitívnych podnetov na sociokultúrne prostredie regiónu prostredníctvom prezentácie projektu na internetovej stránke školy. Dlhodobý prínos - pripraviť žiakov na život, prácu a vzdelávanie sa v krajinách EU
Koordinátor:Základná škola, Hlavná 375/26 01302 Gbeľany
Gbeľany