Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chceme vedieť viac
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045872
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15490 €
Sumár projektu:Myšlienka projektu vychádza z jednotlivých krokov napĺňania európskeho plánu rozvoja našej školy. Jeho hlavným cieľom je zlepšovanie kvality vzdelávania, rozvoj profesijných a jazykových kompetencií žiakov aj zamestnancov, smerujúce od počiatočného využívania obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania (CLIL) až po otvorenie študijného odboru v bilingválnom vyučovaní. Aktivity projektu dopĺňajú aktivity v rámci Charty pre odborné vzdelávanie a prípravu. Jedná sa o vzdelávacie aktivity pre rozvoj profesijných kompetencií učiteľov anglického jazyka, odborných predmetov a nadobúdanie skúseností v oblasti školského manažmentu a riadenia. Starostlivo vybraných učiteľov pripravíme jazykovo, odborne aj interkultúrne na absolvovanie kurzov, ktoré sme starostlivo vybrali s dôrazom na interné potreby našej inštitúcie. 2 učitelia anglického jazyka absolvujú v anglickom Bournemouthe kurz na obnovenie kompetencií v cudzom jazyku a obchodnej angličtine, ktorú následne zaradíme do ponuky voliteľných predmetov v 3. ročníku štúdia. 4 učitelia odborných predmetov vycestujú do Fínska, kde absolvujú kurz s názvom "CLIL v odbornom vzdelávaní a príprave." Nadobudnuté kompetencie budú využívať pri vyučovaní svojho predmetu vo fáze, kedy sa budú pripravovať na vykonanie štátnej skúšky z anglického jazyka, aby sme získali personálne zabezpečenie a mohli požiadať o zaradenie študijného odboru v bilingválnom vyučovaní. Do vzdelávania sa zapojí aj nové vedenie školy. Riaditeľka a zástupkyňa na Cypre v kurze určenom školskému manažmentu získajú kompetencie a zručnosti v oblasti ľudských zdrojov, autoevalvácie školy, posilnenia vzťahov s rodičmi a efektívneho riadenia školy. Veríme, že naplnením európskeho plánu rozvoja školy sa nám podarí tiež zvýšiť atraktivitu školy a prilákať nových záujemcov o štúdium.
Koordinátor:Obchodná akadémia Nitra
Nitra