Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neučíme pre školu, ale pre život
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045858
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9645 €
Sumár projektu:ZŠ Hlinné je neplnoorganizovaná základná škola, ktorá poskytuje primárne vzdelanie na I. stupni ZŠ, v ktorej je veľa žiakov z multikultúrneho prostredia. Je miestom, ktoré žiakov motivuje a podporuje k aktívnemu učeniu sa. Snaží sa rozvíjať ich základné kompetencie pre život, jazykové zručnosti a posilniť ich motiváciu k učeniu. Projekt „Neučíme pre školu, ale pre život“ je snahou rozvíjať a inovovať vyučovací proces v súlade s aktuálnymi trendmi v oblasti vzdelávania na medzinárodnej úrovni. Medzi hlavné ciele projektu patrí implementovať CLIL metódu vo vyučovacom procese a zapracovať ju do TVVP, zefektívniť vyučovanie anglického jazyka, zlepšiť vyjadrovacie schopnosti a slovnú zásobu žiakov, zatraktívniť anglický jazyk prostredníctvom iných vyučovacích predmetov a upevniť a rozšíriť jazykové kompetencie účastníkov mobility. Potrebám našej školy a učiteľov najviac zodpovedá kurz ponúkaný organizáciou International Study Programmes so sídlom v Anglicku pod názvom CLIL (Content and Language Integrated Learning): Practical Methodology for Primary Teachers. Tento 2-týždňový seminár je zameraný za praktické ukážky použitia metódy CLIL v primárnom vzdelávaní pre učiteľov všetkých vyučovacích predmetov obohatený o rozširujúce jazykové vzdelávanie, ktoré je nevyhnutné pre úspešnú implementáciu na pôde školy. Kurz sa rozhodli absolvovať 3 pedagógovia, vrátane riaditeľky školy - učiteľky matematiky a prírodovedných predmetov, učiteľky anglického jazyka a učiteľa slovenského jazyka a literatúry a humanitných predmetov a tým zabezpečiť primeranú implementáciu CLIL do všetkých vyučovacích predmetov na škole. Plánované aktivity sme zhrnuli do troch fáz: 1. Príprava mobilít - vyhľadávanie a oslovenie poskytovateľa kurzu a príprava projektu; organizovanie prípravných hodín pred mobilitou, vyplňovanie dotazníkov pred odchodom; emailovú komunikáciu s hostiteľskou organizáciou, registráciu kurzu, zaplatenie depozitov, zabezpečenie cestovného poistenia a dopravy na miesto určenia, ubytovania a stravovania; 2. Realizácia mobilít - absolvovanie kurzu a kontinuálna komunikácia medzi učiteľmi a koordinátorom kurzu, koordinátorom a vedúcimi kurzu, vyplňovanie denníkov v čase stáže, získanie certifikátov o absolvovaní kurzu; 3. Vyhodnotenie mobilít - po návrate učitelia vyhodnotia kurz na základe dotazníkov o spokojnosti, postarajú sa o disemináciu výsledkov, implementáciu metódy CLIL do vyučovacieho procesu, pripravia záverečnú správu a uzatvoria projekt. V tomto projekte sa zameriavame na metodiku CLIL, pretože sme presvedčení, že toto je cesta k podpore a zlepšeniu vzdelávania našich žiakov, väčšina ktorých pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Z hľadiska možných vplyvov na účastníkov mobility do konca kurzu očakávame, že budeme oboznámení s príkladmi dobrej praxe v CLIL, získame lepšie porozumenie potenciálu metodológie CLIL, vypracujeme projekty CLIL relevantné pre vlastné učebné predmety prispôsobené potrebám a zručnostiam našich žiakov, zdokonalíme si jazykové kompetencie v anglickom jazyku. Veríme, že kurz prispeje k skvalitneniu vyučovacieho procesu v širšom meradle a rozvinutiu medzinárodnej spolupráce s inými učiteľmi primárneho vzdelávania z rôznych európskych krajín.
Koordinátor:Základná škola Hlinné
Hlinné