Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angličtina je jednoduchá
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045847
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3215 €
Sumár projektu: Cieľom projektu "Angličtina je jednoduchá" je domácu prípravu zredukovať a zatraktívniť štúdium cudzích jazykov. Implementáciou moderných metód do vyučovania sa plynule prepojí vyučovanie v materskej škole so školou základnou, znížia sa nároky na štúdium, pretože žiaci prestanú vnímať anglický jazyk ako štúdium, zvýši sa úspešnosť našich žiakov v zvládaní základov cudzieho jazyka a ich pripravenosť na štúdium na stredné školy, ako aj prax. Učiteľka anglického jazyka sa zúčastní na Mobility kurze, v ktorom si osvojí tvorivé aktivity pre mladších žiakov, zlepší si techniku CLIL a multiple intelligence vo vyučovaní, aj samotnú tvorbu materiálov. Nadviaže kontakty so zahraničnými učiteľmi, čím vytvorí priaznivé podmienky pre vznik budúcich partnerstiev. Základná škola v Jaklovciach je malá škola poskytujúca vzdelanie v deviatich ročníkoch pre deti z našej obce. Dlhodobou stratégiou našej školy je odovzdávať svojim žiakom vedomosti atraktívnou a modernou formou, s pomocou použitia najmodernejších vyučovacích postupov, metód a prostriedkov. Na škole vyučuje mladý a dynamický kolektív priateľov, ktorí sú pre svojich žiakov partnermi na ceste k získavaniu vedomostí a objavovaniu nepoznaného. Naši absolventi pokračujú v rozvíjaní týchto poznatkov a nadväzujú na získané vedomosti a zručnosti v rôznych študijných odboroch na stredných školách východného Slovenska, a následne sa úspešne uplatňujú na vysokoškolskom štúdiu alebo v profesionálnom živote. Sú plne schopní adaptovať sa na pracovnom trhu po celej Európe a takto byť prínosom pre modernú spoločnosť. Výsledky projektu budú zverejnené prostredníctvom internetu, obecnej televízie a školského časopisu. Významným dopadom projektu bude skvalitnenie prípravy našich žiakov a zvýšenie ich šance na uplatnenie sa v profesionálnom živote, čím budú šíriť dobré meno našej školy nielen na Slovensku, ale aj po celej Európe.
Koordinátor:Základná škola, Školská 297, Jaklovce
Jaklovce