Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učenie zručností potrebných v 21. storočí
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045831
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33540 €
Sumár projektu:Poslaním Gymnázia M. M. Hodžu je vychovávať úspešných absolventov a tí budú úspešní vtedy, ak sa dokážu adekvátne uplatniť na pracovnom trhu a budú pripravení na plnohodnotný život v 21. storočí. Učiteľom našej školy záleží na tom, aby sme vzdelávanie skvalitnili a umožnili študentom osvojiť si širokú škálu potrebných kľúčových kompetencií. Keďže na Slovensku nie je dostatok metodických seminárov, rozhodli sme sa využiť skúsenosti zahraničných vzdelávacích inštitúcií a zapojili sme sa do tohto projektu. Témou nášho projektu je Učenie zručností potrebných v 21. storočí. Hlavné ciele projektu: - zdokonaliť profesionálne zručnosti zamestnancov v záujme skvalitnenia výučby na našej škole. - osvojiť si pravidlá hodnotenia, sebahodnotenia a spätnej väzby vo vyučovaní - naučiť sa vhodne využívať digitálne technológie vo vzdelávaní a vedieť integrovať internetové materiály do vzdelávania - oboznámiť sa s novými metódami výučby a prístupmi k vyučovaniu a vedieť ich využiť na vyučovacích hodinách - osvojiť si metódy podporujúce samostatné myslenie žiakov, metódy podnecujúce kritické, analytické a kreatívne myslenie - obohatiť si poznatky o jazyku, kultúre a živote vo Veľkej Británii a Nemecku - prehĺbiť si znalosť anglického /nemeckého jazyka - vymeniť si profesionálne pracovné skúsenosti s kolegami z iných krajín Do projektu sa zapojilo 12 učiteľov, ktorí si v súlade s témou projektu zvolili nasledovné kurzy: 1. Mgr. Lýdia Čajková (občianska náuka, anglický jazyk, ruský jazyk)- Assessment for the 21st century English classroom. Po absolvovaní kurzu dokáže učiteľ vo vzdelávaní vhodne uplatniť vhodné formy hodnotenia, sebahodnotenia a spätnú väzbu. 2. Mgr. Andrea Kubínová (slovesnský jazyk, anglický jazyk, estetická výchova) - Teaching advanced students. Po absolvovaní kurzu učiteľ dokáže uplatniť na hodinách nové formy a stratégie, ktoré budú motivujúce pre pokročilých študentov. 3. Mgr. Marianna Rusnáková (slovesnský jazyk, anglický jazyk)- A Humanistic Approach to EFL Materials Development. Po absolvovaní kurzu bude učiteľ schopný vytvoriť pestrú škálu rôznorodých materiálov a uplatniť ľudský prístup na vyučovaní. 4. Mgr. Janetta Kaľavská (občianska náuka, anglický jazyk) - 21st century thinking skills. Po absolvovaní kurzu učiteľ dokáže využiť na hodinách metódy, ktoré podporujú kritické, analytické a kreatívne myslenie žiakov. 5. Mgr. Lenka Brownová (anglický jazyk) - Methodology and language for secondary school teachers.Po absolvovaní kurzu dokáže učiteľ využívať nové metódy učenia pri vyučovaní anglického jazyka na stredných školách. 6. Mgr. Zuzana Antošková (nemecký jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk)- Bringing British Culture to Life. Vďaka novým vedomostiam o jazyku, kultúre a živote v Británii bude učiteľ po absolvovaní kurzu schopný lepšie vyučovať medzikultúrne povedomie . 7. Mgr. Petra Jozefková (nemecký jazyk, hudobná výchova)- Methodik/Didaktik fur den Unterricht mit Jugendlichen. Po absolvovaní kurzy bude učiteľ vyučovať nemčinu efektívnejšie a motivujúcejšie. 8. Mgr. Dagmar Dzurošková (nemecký jazyk, telesná výchova)- Deutsch für Lehrer. Po absolvovaní kurzu dokáže učiteľ využívať širokú škálu foriem a metód pri výučbe nemčiny. 9. Mgr. Monika Hazuchová (matematika, fyzika, informatika) - Practical uses of technology in the English classroom. Po absolvovaní kurzu učiteľ dokáže vhodne využiť technológie na zlepšenie učenia sa žiakov. 10. PaedDr. Anna Ďaťková (biológia, anglický jazyk, výtvarná výchova)- Teaching English through multiple intelligences. Po absolvovaní kurzu dokáže učiteľ zefektívniť vyučovanie s ohľadom na rôzne učebné štýly študentov. 11. RNDr. Anna Žiaková (matematika, fyzika)- The English language course 12. Mgr. Alena Kubašková (slovenský jazyk, telesná výchova)- The English language course. Absolvovanie kurzov učiteľom umožní študovať odborné materiály v angličtine a zapojiť sa do medzinárodných projektov. Očakávame, že projekt bude mať dopad na účastníkov, školu a najmä na študentov. Veríme, že projekt splní svoj cieľ a študenti si počas štúdia na našej škole dokážu osvojiť inovované zručnosti potrebné na život v 21. storočí. Očakávaný dopad na školu: - profesionálny a osobný rast zamestnancov školy - vďaka účasti mnohých učiteľov na projekte sa výrazne skvalitní výchovno-vzdelávací proces na škole - projekt pomôže budovať kľúčové kompetencie absolventa školy Dlhodobé prínosy: - študenti sa naučia využívať informačné technológie vo vyučovaní, naučia sa kriticky myslieť, poznať svoje silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhodnúť pre ďalšie vzdelávanie a svoju budúcu profesiu, uvedomia si potrebu občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte - projekt pomôže vychovávať škole absolventov, ktorí budú aktívnymi občanmi v štáte aj v spojenej Európe, dokážu kultivovane komunikovať v dvoch cudzích jazykoch
Koordinátor:Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
Liptovský Mikuláš