Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učme sa navzájom
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045829
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3005 €
Sumár projektu:Projekt s názvom " Učme sa navzájom" vznikol z analýzy potrieb školy. Hlavné ciele : - posilniť profil učiteľského povolania - rozvinúť odborné kompetencie pedagógov (v oblasti metodológie, získanie nových metód, skúseností, v oblasti jazykovej, sociálnej, digitálnej) - podporiť a využiť kapacitu učiteľov, ich záujem o napredovanie, ďalšie vzdelávanie a rozvíjanie svojich kompetencií - vypracovať projekt pre potreby školy so zámerom skvalitnenia učenia žiakov so špeciálnymi potrebami - s využitím nových metód, digitálnych techník, učenia hrou, smerovať k procesu inklúzie - zapojiť do projektu žiakov celej školy, vo veku 6-15 rokov, prioritne žiakov so špeciálnymi potrebami a pripojiť aj predškolákov Účastníkmi projektu je naša partnerská škola na Malte - vzdelávacia inštitúcia ETI Malta, naši žiaci (hlavne žiaci so špeciálnymi potrebami) a pedagógovia školy (intenzívne projektový tím), nepriamo rodičia a komunita v okolí školy. Aktivity, ktoré v projekte zrealizujeme : - stanovenie potrieb školy, zostavenie projektového tímu , stanovenie cieľov projektu, výber vzdelávacej inštitúcie a kurzu, výber účastníka vzdelávania. Následne účasť učiteľky anglického jazyka na vzdelávaní v zahraničí (v ETI Malta) prezentácia získaných metodických kompetencií, nových metód a aktivít pre kolegov, spoločná implementácia nových metód a aktivít do vyučovacieho procesu (projektový tím), vypracovanie metodickej príručky (projektový tím), kultúrny program s aktivitami aj v angličtine pre materskú školu. Ako prínos pre našu školu očakávame obohatenie odborných, jazykových, sociálnych aj digitálnych kompetencií pedagógov, príležitosť pre napredovanie jednotlivcov, aj celej školy, vytvorí sa príležitosť pre odovzdávanie skúseností, vzájomnú spoluprácu, prácu v tíme -projekt bude prínosom pre skvalitnenie výučby žiakov so špeciálnymi potrebami - s využívaním nových metód a učenia hrou v cudzom jazyku, s využitím digitálnych technológií - bude to príležitosť pre žiakov celej školy pre rozvoj kompetenciíí dieťaťa a vyučovanie obohatené o nové metódy a aktivity , prioritne pre žiakov so špeciálnymi potrebami - je to príležitosť pre monitoring predškolákov a pre motiváciu všetkých žiakov a detí k štúdiu cudzích jzykov Náš projekt bude mať dopad na miestnej, regionálnej aj európskej, medzinárodnej úrovni a bude východiskom pre vytvorenie projektu - medzinárodná spolupráca škôl v KA2.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou
Dolný Kubín