Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045828
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4010 €
Sumár projektu:Internacionalizácia školy je potrebná ako reakcia na globálne rozvojové trendy. Súčasné vzdelávacie systémy musia produkovať kvalifikovanejších odborníkov s kompetenciami na využitie pozitív globalizácie a identifikáciu jej negatívnych dôsledkov. Väčšina nových poznatkov globálneho významu vzniká mimo Slovenska, preto je potrebné spolupracovať so špičkovými odborníkmi a vysoko odborno-profesijnými inštitúciami pre udržanie schopnosti konkurencie a tvorby inovácií. Pri napĺňaní Európskeho plánu rozvoja školy potrebujeme skvalitniť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti projektového manažmentu a obohatiť členov projektového tímu o cenné vedomosti, zručnosti a kompetencie nevyhnuté k tvorbe kvalitných projektov v interkultúrnej dimenzii. Cieľ projektu Cieľom projektu je rozšíriť teoretické vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie účastníkov v jednotlivých etapách plánovania ,organizovania , a riadenie, hodnotenia, vyhodnotenia a diseminácie európskych projektov. Ďalším cieľom je vytváranie strategických partnerstiev v rámci európskeho priestoru, interkultúrne zdieľanie cenných skúseností a poznatkov, prezentácia školy, osobitostí, zvykov a tradícií Slovenska v medzinárodnom prostredí. Profil účastníkov Internou analýzou potrieb projektového tímu sme dospeli k záveru nevyhnutnej účasti dvoch pedagógov na seminári z dôvodu rozdelenia si zodpovedností a získania kompetencií v rámci projektového manažmentu. Výsledkom výberového konania, sa stali dvaja členovia projektového tímu školy, ktorí majú čiastočné skúsenosti s plánovaním a riadením projektov a majú záujem o osobnostný a profesijný rozvoj v oblastiach projektového manažmentu v interkultúrnej dimenzii. Opis aktivít Dvaja pedagogickí zamestnanci sa zúčastnia seminára na Kréte s názvom Projektový manažment výmenných interkultúrnych projektov v Európe, kde budú mať možnosť získať a prakticky trénovať zručnosti vyplývajúce z obsahu seminára v autentickom multikultúrnom prostredí. Súčasťou seminára bude aj priestor pre spoznávanie a zhodnotenie rozdielov multikultúrnej problematiky. Metodológia realizácie projektu Získané interkultúrne kompetencie budú implementované do výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom oboznámiť žiakov a umožniť žiakom spoznať multikultúru pre úspešnú adaptáciu sa na európskom a medzinárodnom trhu práce. Intenzita a inštitucionalizácia európskych projektov bude zabezpečená prostredníctvom nadobudnutých projektových manažérskych kompetencií účastníkov seminára. Krátky opis výsledkov a predpokladaný dopad Účasťou na seminári sledujeme, po implementácii získaných vedomostí a skúseností, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, no najmä zapojenie školy do tvorby a realizácie medzinárodných projektov a tým zvýšiť počet mobilít žiakov a pedagogických zamestnancov za účelom ich ďalšieho vzdelávania a osobnostného rastu a tak podporiť stratégiu Národného programu celoživotného vzdelávania sa. V rámci odbornej poradenskej skupiny pomôcť a preukázať súčinnosť pri plánovaní a manažmente projektov vybraným základným školám. V oblasti práce so žiakmi vytvárať vhodné podmienky pre žiakov na zapájanie sa do menších projektov s cieľom získania kompetencií a zručnosti pre manažment daných projektov počas štúdia v škole. Manažment školy si uvedomuje potrebu internacionalizácie školy a naučiť žiakov byť aktívnymi európskymi občanmi, zvyšovať ich európske a multikultúrne povedomie, toleranciu k iným národom, no zároveň si chrániť národnú identitu a kultúrne dedičstvo.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Čadca