Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzinárodný program rozvoja učiteľov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045827
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19355 €
Sumár projektu:Obchodná akadémia, Kukučínova 2 v Trnave je strednou odbornou školou poskytujúcou úplne stredné odborné vzdelávanie od roku 1929. Škola sa svojimi výsledkami zaraďuje medzi najlepšie stredné školy na Slovensku a neustále sa usiluje o zvyšovanie kvalitatívnej úrovne vzdelávania a o internacionálny rozmer výchovno-vzdelávacieho procesu. Dlhoročne sa zapájame do európskych projektov, sme držiteľmi Charty v OVP a Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu. Prioritou pre nás je zvyšovanie odborných kompetencií zamestnancov a skvalitňovanie našej práce. Predkladaný projekt vychádza z potrieb definovaných v Európskom pláne rozvoja, ktorými sú posilnenie manažérskych kompetencií v oblasti projektového manažmentu, rozšírenie a skvalitnenie podnikateľského vzdelávania, rozvíjanie a zdieľanie skúseností z predchádzajúcich projektov, posilnenie profilu učiteľského povolania, zavádzanie skúsenosti a dobrej praxe zahraničných inštitúcií do činnosti školy, využívanie moderných vyučovacích metód a technológií. Projekt bude pozostávať z ôsmych mobilít účastníkov v Španielsku, na Cypre a vo Veľkej Británii. Veľmi dôležité je pre nás zdieľanie a diseminácia získaných poznatkov a skúseností, preto každý účastník navštívi inú vzdelávaciu aktivitu. Vzdelávacie aktivity budú zamerané na pre nás prioritné oblasti vyplývajúce z Európskeho plánu rozvoja. Počas projektu budeme mať aj možnosť zdieľať naše skúsenosti s kolegami z rôznych škôl nielen v Európe a získať spätnú väzbu na našu doterajšiu prácu. Projekt bude prínosom pre všetkých vyučujúcich a žiakov našej školy, ostatných partnerov i miestnu komunitu. Veľmi dôležitá je aj európska dimenzia projektu, keďže na mobilitách sa zúčastnia učitelia a odborníci z celej EÚ.
Koordinátor:Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
Trnava