Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Wychowanie przez czytanie"
Číslo projektu:2018-1-PL01-KA229-050646_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:64200 €
Sumár projektu:Projekt to kompleksowa oferta działań mających na celu podniesienie kompetencji kluczowych u 32 uczniów w zakresie porozumienia się w języku ojczystym i obcym poprzez realizację innowacyjnych metod nauczania w ramach warsztatów czytelniczych. Celem projektu jest także podniesienie kompetencji i kwalifikacji u 8 nauczycieli poprzez realizację działań związanym z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami oraz wiedzy i świadomości u 10 rodziców dzieci biorących udział w projekcie w zakresie prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego dziecka. Zadaniem szkoły jest tworzenie warunków do osiągania przez uczniów kompetencji, które umożliwiają im sprawne funkcjonowanie w zmieniającym się świecie oraz przygotowują do spełnienia wymagać współczesnego rynku pracy. Porozumiewnie się z języku ojczystym (zarówno z mowie, jak i w piśmie), w językach obcych oraz umiejętność uczenia się, są kompetencjami wyróżnionymi przez Radę i Parlament Europejski potrzebnymi do funkcjonowania w społeczeństwie i opartymi na wiedzy. Kształtowanie kompetencji kluczowych jest celem procesu kształcenia, który ma zostać osiągnięty poprzez przekazanie uczniom w obrębie poszczególnych przedmiotów określonych kompetencji szczegółowych. Standardy wymagań wchodzące w skład aktualnych programów nauczania zostały niestety opracowane w odniesieniu do wiedzy i umiejętności w zakresie poszczególnych przedmiotów, ale nie w odniesieniu do kompetencji ogólnych. Mając zatem na celu podniesienie jakości kształcenia w obu szkołach podstawowych w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym zaplanowano 200 godz. warsztatów czytelniczych, ponieważ książka odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu osobowości postaw młodych ludzi. Umiejętnie dobrana, ma szansę wzmacniać w człowieku to, co najlepsze, stać się ważnym elementem jego samorozwoju. W czasach kultury, w której dominuje obraz, wiele dzieci nie czuje potrzeby kontaktu z książką. Czytanie jest dla nich czynnością nieciekawą, zbędną i przegrywa z niewymagającymi wysiłku telewizją i komputerem. Młodzież szkolna nie lubi czytać, a czas wolny woli spędzić przy komputerze lub przed telewizorem. W związku z tym zauważa się ubożenie słownictwa oraz nieumiejętność wyrażania własnych myśli i sądów. Oferta pomocy edukacyjnej, która realizowana będzie w ramach warsztatów czytelniczych skierowana jest przede wszystkim do dzieci, które mają trudności w uczeniu się, znajdują się w sytuacji utrudniającej lub ograniczającej im dostęp do nauki z powodu przeszkód natury ekonomicznej oraz przeszkód społecznych. Zaplanowane działania wynikają z potrzeby społeczności szkolnej i rodzinnej, służą podnoszeniu jakości wczesnej edukacji oraz kompetencji kluczowych uczniów. Celem warsztatów czytelniczych jest nabycie przez uczniów kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym i obcym tak, by każdy uczeń posiadał zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym. Projekt ma także za zadanie wzmocnić profesjonalny profil nauczycieli zatrudnionych w szkołach uczestniczących w projekcie. Skuteczne nauczanie zależy także od sposobów kierowania uczeniem, metod i form pracy z uczniem. Każda ze stosowanych metod może być skuteczną, jeżeli odpowiada specyficznym potrzebom ucznia. Nauczyciele dzięki pracy wykonywanej w projekcie nabędą dodatkowe umiejętności niezbędne w pracy z dziećmi z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów i stosowania innowacyjnych metod i form pracy. Wymiana doświadczeń z nauczycielami ze szkoły partnerskiej pozwoli na dostrzeżenie konieczność zmiany dotychczasowego indywidualnego i rutynowego działania, które będzie wykonywane sprawniej, bo zostanie warsztatowo opanowane. Dzięki podwyższonej jakości pracy nauczycieli zostanie zagwarantowany rozwój szkoły jako instytucji ukierunkowany na wieloaspektowy rozwój edukacyjny uczniów. W ramach projektu prowadzone będą także spotkania dla rodziców. Spotkania te będą miały także na celu poszerzenie wiedzy rodziców nt. przebiegu procesu wychowawczego, rozwijanie samooceny w zakresie swojego udziału w tym procesie, jak również rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowego stymulowania dziecka.Tematyka spotkań będzie dobrana w taki sposób, aby rodzice podnieśli swoją świadomość i wiedzę w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dziecka. W ramach projektu zostaną opracowane scenariusze/konspekty zajęć czytelniczych kształtujących kompetencje kluczowe uczniów w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym i obcym, dzięki czemu wzrośnie świadomość uczniów w zakresie oddziaływania języka na innych ludzi oraz potrzebą rozumienia i używania języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie.
Koordinátor:Zakladna skola Sandora Petofiho s vyucovacim jazykom madarskym - Petofi Sandor Alapiskola c.494 Kamenin - Kemend
Kamenín