Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Národné parky ako žívé učebne
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035404
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:51720 €
Sumár projektu:Projekt Národné parky ako živé učebne/ National Parks as Live Classrooms ( LiveClass) je projektom strategického partnerstva slovenskej a nórskej strednej školy v trvaní 18 mesiacov. Má za cieľ podporiť výmenu osvedčených postupov a priniesť do života oboch škôl inovatívne postupy vo vyučovaní. Téma spoločného záujmu je výučba prírodovedných predmetov v teréne s využitím IKT, porovnanie ochrany prírody v Nórsku a na Slovensku a potenciál NP (národných parkov) ako interaktívnej – živej učebne počas terénnych cvičení. Konkrétne témy sme si definovali nasledovne na základe regionálnych špecifík: vlci v Nórsku - ochrana versus odstrel (debata je v Nórsku na úrovni parlamentu), topenie ľadovcov v nórskom NP Jotunheimen (klimatické zmeny), metódy vyhodnocovania stavu fauny a flóry, medvede v NP Vysoké Tatry(problém „kontajnerové“ medvede), formy riešenia rozmnoženia lykožrúta, rozdielne prístupy k manažmentu a ochrane chránených území v SR a v Nórsku. Na Slovensku budeme spolupracovať s expertami z organizácií, ktoré sa venujú menovaným špecifickým témam, s univerzitou-Ústavom vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine, s TANAP a Slovenský Raj, expertami na zážitkovú pedagogiku, pracovníkmi Národného lesníckeho centa. Obe školy sú motivované hľadať spôsoby inovácie svojej výučby a majú záujem na kontinuálnej medzinárodnej spolupráci svojich žiakov a učiteľov. Plánované Aktivity zahŕňajú tvorbu učebného-metodického materiálu - plán terénnej exkurzie spolu so základnými učebnými materiálmi v elektronickej podobe, partnerské učenie „peer learning“, výskum pod vedením expertov v medzinárodnom kontexte - stav vybraného druhu fauny a flóry v určenej lokalite v rámci NP–smrek a lykožrút–spoločný problém v oboch krajinách- rôzne formy riešenia, workshopy s expertami, virtuálnu spoluprácu s využitím IKT - videokonferencia, tvorba spoločných výstupov. Okrem realizácie na domovských školách plánujeme aj Nadnárodné projektové stretnutie na pôde každej zapojenej školy, Kombinovanú mobilitu žiakov a ich spoločné aktivity aj počas návštevy na Slovensku aj v Nórsku a tiež Krátkodobé školiace podujatie pre slovenských aj nórskych učiteľov v Nórsku. V rámci verejných prezentácií a zdieľania výstupov projektu na verejných platformách pre školy ako aj Erasmus plus a eTwinning veríme, že výsledky nášho projektu budú využívané aj ďalšími strednými školami, ktorým nie sú ľahostajné kompetencie žiakov v oblasti prírodných vied , ochrany prírody a IKT a pre ktoré bude inšpiratívny náš inovatívny model vyučovania prostredníctvom terénnych cvičení priamo v národných parkoch – živých učebniach.
Koordinátor:Súkromné gymnázium
Poprad