Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WATER = Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035367
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:66280 €
Sumár projektu:Zámerom nášho projektu WATER = Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation je formou jednotlivých aktivít a medzinárodných mobilít rozvíjať a zvyšovať kvalitu kľúčových kompetencií a inklúzie žiakov vo veku 13 - 15 rokov troch zapojených škôl (SR, ČR, PL) v 5 interdisciplinárnych oblastiach - geografia/matematika, biológia/fyzika/chémia, jazyk/literatúra/história, telesná kultúra a práca s informačno-komunikačnými technológiami (IKT). Spoločným článkom všetkých disciplín sa stane voda ako východisko, prostriedok edukácie a učebné prostredie v duchu environmentálnej výchovy. Hlavným cieľom je rozvoj odborných a jazykových zručností (prepojenie vzdelávania a praxe), čitateľskej gramotnosti, kritic. myslenia, manuálnych zručností a zručností v práci s IKT všetkých kategórií žiakov (vrátane sociálne/zdravotne/ekonomicky znevýhodnených), ako aj následné uznanie nadobudnutých zručností a kompetencií prostredníctvom európskych nástrojov (napr. Youthpass). Cieľom je vytvoriť také vyučovacie podmienky, ktoré umožnia bádateľský, heuristický a multisenzorický spôsob výučby - efektívne prepájajúci moderné teoretické poznatky s praktickou skúsenosťou v špecifických terénnych podmienkach 3 krajín. Osobitnú pozornosť chceme venovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí vďaka názornému učeniu sa a názorným pomôckam nadobudnú väčšie príležitosti na skutočnú inklúziu vo vzdelávaní. Je vysoký predpoklad, že vlastným skúmaním, prezentáciou výsledkov, komunikáciou s partnermi, reflexiami sa docielia vyššie šance žiakov na lepšie pracovné vyhliadky, väčšiu iniciatívu, vyššiu sebadôveru či sebestačnosť. Ich aktívny prístup môže mať za následok vyššiu motiváciu participovať na ďalšom vzdelávaní v multikultúrnych podmienkach aj v budúcnosti a získanie teoretických a praktických skúseností/postupov pre osobný a pracovný život. Súčasne sa v medzinárodnom partnerskom kontexte otvára široký priestor pre zvyšovanie zručností v oblasti ovládania cudzích jazykov (anglický, nemecký, poľský, český, slovenský), povedomia o inonárodných kultúrach a špecifikách, o hodnotách a význame EÚ (aj vzhľadom na aktuál. politickú krízu).
Koordinátor:Základná škola A. Sládkoviča Sliač
Sliač