Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní – podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov a študentiek
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA203-035352
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:163500 €
Sumár projektu:Projekt vychádza z aktuálnych úvah univerzít o ich úlohách v súčasnej spoločnosti a vzťahoch medzi ich zložkami, inštitúciami a komunitou. Takáto väzba medzi vysokoškolským priestorom a spoločnosťou sa považuje za tretie poslanie univerzít. Stratégia, ktorá je úspešne rozvíjaná v kontexte tretieho poslania univerzít už niekoľko desaťročí na celom svete, je stratégia service learning. Vďaka tejto stratégii univerzity plnia komplexne svoje základné poslanie a pripravujú novú generáciu odborníkov, ktorá dokáže integrovať nadobudnuté akademické kvality so spoločenskou zodpovednosťou a občianskou angažovanosťou. V európskom vzdelávacom priestore existujú vysoké školy, kde sa stratégia service learning uplatňuje niekoľko rokov, ale vo väčšine krajín strednej a východnej Európy je len na začiatku, prípadne vôbec nie je známa (rovnako ako úvahy o sociálnej role univerzít). Hlavným cieľom projektu je posilniť kapacity vysokoškolských inštitúcií v napĺňaní ich tretieho poslania a zvyšovať občiansku angažovanosť študentov a študentiek prostredníctvom implementácie inovatívnej stratégie service learning v regióne strednej a východnej Európy. Čiastkovým cieľom projektu je zvýšiť kvalitu a relevanciu ponuky vzdelávania v oblasti implementácie stratégie service learning do vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom rozvoja tréningového kurikula a materiálov prispôsobeným kontextu krajín strednej a východnej Európy. Projekt stavia na skúsenostiach a expertíze partnerov zo 6 krajín EU a dvoch krajín mimo EÚ (asociovaní partneri) v oblasti implementácie stratégie service learning, ale zároveň prináša nové výstupy, ktoré sú medzinárodné, inovatívne a doposiaľ nerealizované. Koordinátorom projektu je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ďalšími partermi sú univerzity z Českej republiky, Rumunska, Chorvátska, Nemecka a Rakúska. Počas obdobia riešenia projektu sa počíta s viac ako 480 účastníkmi. Tento počet zahŕňa zapojených pedagógov, študentov, cieľové skupiny v komunitách, účastníkov konferencie. Z nich minimálne 112 je s nedostatkom príležitostí. Kľúčové aktivity projektu spočívajú v tvorbe, testovaní a šírení inovatívnych výstupov, ktoré bude možné využívať počas realizácie projektu, ale aj po jeho ukončení na rozvoj a šírenie stratégie service learning v prostredí vysokoškolských inštitúcií aj mimo neho, podporu sociálne roly univerzít a zvyšovanie občianskej angažovanosti študentov a študentiek. Hlavnými inovatívnymi výstupmi projektu sú: 1) tréning pre učiteľov o stratégii service learning a príručka pre trénerov, 2) manuál implementácie service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní, 3) odporúčania pre zavádzanie service learningu do vysokoškolského vzdelávania a príklady dobrej praxe. Podobné výstupy doposiaľ neboli publikované, sú však kľúčové pri implementácii service learningu do vzdelávacieho procesu. Výstupy budú v anglickom jazyku aj všetkých národných jazykoch. Všetky výstupy projektu budú prístupné v on-line forme na webovej stránke projektu. V rámci projektu je naplánovaných 6 nadnárodných projektových stretnutí, ktoré budú využívané na tvorbu intelektuálnych výstupov projektu a jeho riadenie. Aktivity vo vzťahu k riadeniu projektu sa viažu na projektový manažment, monitoringu, evalváciu, disemináciu, komunikáciu a follow-up. Kľúčovou diseminačnou aktivitou bude dvojdňová medzinárodná konferencia. Všetky výstupy projektu sú naplánované tak, aby ich bolo možné využiť aj po ukončení realizácie projektu. Projekt bude mať vplyv okrem účastníckych organizácií, pedagógov a študentov aj na miestne komunity – posilnenie spolupráce medzi rôznymi aktérmi v oblasti riešenia rôznorodých problémov, t. j. medzi občianskou spoločnosťou, občanmi a univerzitami. Projekt je ďalším krokom k budovaniu siete inštitúcií v oblasti service learningu na európskej úrovni.
Koordinátor:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica