Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Študent - škola – mobilita
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-035079
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:62701 €
Sumár projektu:Projekt Študent-škola-mobilita je určený pre 2 cieľové skupiny:žiaci a učitelia odborných predmetov SPŠ v Snine. Hlavný cieľ projektu pre 1.skupinu je vytvárať pevný trojuholník,ktorého vrcholy tvoria vo vzájomnej symbióze a prepojení:teória,nadobudnutá v škole,prax získaná počas stáže vo firmách a oblasť práce, rozvinutá diseminačnými aktivitami po ukončení projektových aktivít.Medzinárodný rozmer projektu je definovaný nadobudnutými jazykovými odbornými kompetenciami a rozvíjaním IKT technológií.Mobilitné stáže sú súčasťou vzdelávacieho procesu. Základným cieľom je umožniť účastníkom odbornú stáž vo firmách, ktoré podporujú priority, ktoré sme si určili v podpísanom Memorande,kde sú explicitne stanovené pravidlá a podmienky zúčastnených strán v projekte, založené na dodržiavaní pravidiel vlastného hodnotenia ECVET. Pridanou hodnotou je zabezpečiť podmienky odbornej praxe v prostredí s využitím moderného technického zariadenia, ktoré nie je pre cieľové skupiny prístupné v škole a vo firmách v regióne.Súčasťou je posilňovanie odbornej terminológie v cudzojazyčnom prostredí a naučiť žiakov chod výrobného procesu od počiatočnej fázy až po expedíciu a celkové fungovanie podniku. Žiak má: nadobudnúť praktické zručnosti, ktoré sú kompatibilné so študijným zameraním žiakov,začleniť sa priamo do pracovného procesu,pochopiť prevádzku a riadenie podniku, spoznať technologické vybavenie vo firmách,uplatniť najnovšie technologické postupy a trendy, naučené v teórii, v praktickej činnosti,rozvíjať technické a ekonomické myslenia,rozvíjať digitálne zručnosti a IT technológie,získať komplexný obraz o chode inej firmy formou odbornej exkurzie,dosiahnuť jazykové odborné kompetencie v ANJ a NEJ. Dominantným prvkom projektu je vypracovaný ECVET plán, ktorý je rozdelený do 3 fáz a v každej fáze sú špecifikované činnosti, ktoré budú monitorované,hodnotené,validované podľa interne vymedzených kritérií. Voľba partnerských organizácií a kooperujúcich firiem bola na základe výborných skúseností z minulých období, kde sme umiestnili svojich žiakov.Partnerov máme osobne overených a poznáme ich pracovnú náplň. Máme zastúpenie nových partnerov,ale aj partnerov, s ktorými sme spolupracovali v predchádzajúcom období. Nového partnera sme si preverili osobnou návštevou a presvedčili sme sa,že je pripravený na splnenie si úlohy,ktorú garantoval súhlasným listom. U overených partnerov sme na základe vyhodnotenia predchádzajúcich stáží ocenili hlbšie porozumenie a vyššiu profesionalitu a ďalšie prvky inovácií,ktoré prispievajú ku kvalite stáží. Na dodržiavanie úloh vyplývajúcich z ECVET plánu je dôležité zastúpenie sprevádzajúcich osôb,ktoré zabezpečujú počas stáže monitoring a sú zárukou priebežného hodnotenia stáží. Počas pracovnej činnosti pozorovaním,po ukončení pracovnej zmeny čiastkovým hodnotením, v závere celkovým zhodnotením a vyzdvihnutím prínosov pre účastníka stáže-zhrnutie získaných zručností a skúseností,Osobných listov žiaka,odovzdaním certifikátov a spracovaním dotazníka.Ich úlohou je zabezpečiť kontrolu vyplnenie Denného monitoringu žiaka v súlade s podmienkami ECVET,zabezpečovať komunikáciu medzi partnerskými organizáciami a zabezpečiť výsledok merania kvality výstupov-každý žiak spracuje prezentáciu.Výraznou časťou ECVET plánu sú interné a externé diseminačné výstupy. Diseminačné aktivity smerujú k podpore transferu dosiahnutých výsledkov tak,aby tvorili integrálnu súčasť ŠVP-v záverečnom workshope sa zhodnotí prínos stáží, predložia sa závery do predmetových komisií, doplnia sa získané poznatky do tematických plánov. V externej časti budú aktivity smerovať k osloveniu zainteresovaných subjektov a do komunít na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Leitmotívom celého projektu a jeho konečným efektom je dosiahnuť, aby každý účastník získal:nové pracovné skúsenosti na medzinárodnej úrovni,zoznámil sa s inovatívnymi technologickými postupmi vo firmách,zlepšil si jazykové odborné kompetencie, získal nové „medzinárodné“ kontakty, spoznal iné kultúry a ich spôsob myslenia. Hlavný cieľ pre 2.skupinu účastníkov je zrealizovať odbornú prípravu zamestnancov v zahraničnej firme,ktorá umožní učiteľom odb.predmetov v praxi nadobudnúť poznatky z oblastí:strojárstva,elektrotechniky,aplikovanej VYT.Nadviažeme na efektívnu spoluprácu, pri ktorej firma kvalitne plní úlohy ako partnerská organizácia pri žiakoch.Umiestnenie učiteľov priamo vo výrobe pri najnovších technologických zariadeniach zabezpečí: profesionálny a osobnostný rast účastníkov,na základe získaných zručností a kompetencií nový štýl a prístup vo vyučovaní,medzinárodné konzultácie s odborníkmi z praxe,entuziazmus pre aplikáciu nových technológií a inovácií,zvýši sa atraktivita školy. Pridanou hodnotou je zvýšenie spokojnosti so svojou prácou a zlepšenie kladného postoja k výučbe,sebadôvera a odvaha pustiť sa do neznámeho prostredia,objavovanie motivujúceho prostredia,ktoré bude smerovať k výmene skúseností,čo môže viesť k obojstrannej iniciatívnosti a k podnikavosti.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola
Snina