Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zo školy do kancelárií 2
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-035076
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:44135 €
Sumár projektu:Projekt vychádza z Európskeho plánu rozvoja školy, stratégie jej internacionalizácie a aktivít uvedenej v žiadosti o udelenie Charty. Je pokračovaním projektu z predchádzajúceho roku. Jeho obsahom je povinná odborná prax 20 žiakov 3. ročníka Obchodnej akadémie v Nitre vo firmách a podnikoch na Malte. V spolupráci s dlhoročným osvedčeným partnerom Paragon Europe zabezpečíme umiestnenie žiakov na vhodných pracovných miestach v pozícii administratívny asistent. Počas 10 pracovných dní budú pod vedením svojich mentorov a 2 sprevádzajúcich osôb vykonávať administratívne práce ako vyplňovanie a archivácia dokumentov, spracovanie objednávok, komunikácia so zákazníkom. Spoznajú tak nielen život a prácu v zahraničí, ale získajú prvé pracovné návyky, odborné zručnosti a kompetencie. Bonusom je nepochybne zlepšenie kompetencií v anglickom jazyku. Multikultúrna skúsenosť ich motivuje k ďalšiemu štúdiu a lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce. V našej stratégii internacionalizácie nezabúdame ani na pedagogických zamestnancov. Aby dokázali vzdelávať žiakov v súlade s jej hlavnými myšlienkami, musia sa neustále vzdelávať, dopĺňať svoje odborné aj profesijné kompetencie. Budeme pokračovať v jazykovom vzdelávaní, ktoré sme začali v minulom roku a na jeho základe poskytneme 6 z nich možnosť absolvovať hospitácie na stredných odborných školách v zahraničí. Partnermi nám budú KPEDU vo Fínsku a združenie škôl Agrupamento de Escolas de Mangualde v Portugalsku. Každá škola príjme 3 pedagógov počas mobilít zameraných na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe v oblasti OVP, zameraných na inovácie vo vyučovaní ekonomiky, účtovníctva, administratívy, cudzích jazykov a ostatných povinných či voliteľných predmetov. Účastníci sa budú tiež venovať implementácii metodiky CLIL do odborného vzdelávania, riešeniu problémov s disciplínou žiakov a multikultúrnym aspektom vyučovania. Nakoľko v uplynulom roku učitelia absolvovali prvú časť jazykového vzdelávania, pozorovanie vyučovacích hodín doplníme o prípravu vyučovacích hodín spoločne s domácim učiteľom. Z pasívneho pozorovateľa sa stane asistent, ktorý bude pomáhať pri vyučovaní. Získané skúsenosti, zručnosti a kompetencie prinesieme do našej inštitúcie. Oboznámime s nimi ostatných vyučujúcich a následne ich budeme aplikovať do nášho vyučovacieho procesu, v ktorom sa postupne začne využívať metodika CLIL.
Koordinátor:Obchodná akadémia Nitra
Nitra