Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzinárodná škola
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-034996
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:79132 €
Sumár projektu:"Medzinárodná škola" - realizácia cieľov Európskeho plánu rozvoja školy Našou víziou je, aby SSOŠ v Rimavskej Sobote bola inovatívna škola, ktorá vychováva odborníkov, po ktorých je dopyt na európskom trhu práce a ktorí sú schopní samostatne podnikať v odbore. Pedagogický proces je vedený odborníkmi, ktorí využívajú najnovšie poznatky z absolvovaných seminárov a stáží v EÚ a podnecujú tým kreativitu a motiváciu žiakov. Hlavným cieľom školy je podpora internacionalizácie vzdelávania a rozvoj mobility študentov, učňov a pedagogických zamestnancov. Tento projekt nám vytvára podmienky na realizáciu cieľov: medzinárodný žiak, medzinárodná škola, medzinárodný učiteľ. Aktivity: 1. Odborná stáž pre žiakov odboru hotelová akadémia v Taliansku - príprava talianskych a regionálnych jedál, odborná prax v škole. 2. Odborná stáž pre žiakov odboru hotelová akadémia na Sardínii - príprava talianskych a regionálnych jedál, odborná prax v škole. 3. Odborná stáž pre žiakov odboru hotelová akadémia v Španielsku: obsluha v OVP podnikoch, priamy styk so zákazníkmi zo Španielska ale aj z celého sveta. 4. Odborná stáž pre žiakov odboru kaderník v Španielsku - vlasová kozmetika, priamy styk so zákazníkmi v OVP podniku. 5. Odborná stáž pre zamestnancov (majstrov odborného výcviku) - príprava talianskych a regionálnych jedál, odborná stáž v škole. Počet účastníkov: 26 žiakov odb. hotelová akadémia (12+7+7) 5 žiakov odb. kaderník (nakoľko ide o malý podnik, maximálny počet učňov môže byť len 5) 3 majsterky odborného výcviku odb. kuchár/hostinský Sprevádzajúce osoby: nakoľko žiaci ešte nemajú 18 rokov, na základe internej smernice riaditeľka školy ich nemôže vyslať do zahraničia bez pedagogického dozoru. Sprevádzajúca osoba bude zodpovedná za mentoring, za riešenie nepredvídaných situácií, za kontrolu, za plnenie stanovených cieľov projektu, za sprostredkovateľskú činnosť medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou, za pedagogický dozor. Partneri: SSOŠ má rozvinutú spoluprácu s prijímajúcimi inštitúciami, kde sa už odborná stáž uskutočnila v minulosti alebo spolupracovali sme v multilaterálnom projekte Comenius. Nakoľko kvalita odborného vzdelávania v týchto inštitúciach bola veľmi vysoká, žiaci si nadobudli nové zručnosti, boli hodnotení v systéme ECVET, rozhodli sme sa pre ďalšiu spoluprácu. Pravdepodobnosť rizika je málo pravdepodobná. V tomto roku začneme spolupracovať s kaderníctvom Salon Peluqueria v Malage. Je to malý podnik a nemáme žiadne predchádzajúce skúsenosti s nimi, preto sme stanovili počet účastníkov na 5. Sme radi, že sa nám podarilo získať partnera, ktorý je ochotný zabezpečiť stáž aj pre učňov. V budúcnosti by sme chceli zabezpečiť šancu aj pre nich. Dopad projektu: - zvyšovanie kvality odborného vzdelávania; - konkurencieschopnosť absolventov na trhu práce; - certifikáty (jazykový certifikát, Europass mobility); - ECVET hodnotenie; - rozvoj odborných zručností, získanie sebavedomia, rozvoj jazykových kompetencií, výchova k európskemu občianstvu; - rozvoj európskej dimenzie vo vzdelávaní; - propagácia remesla / odborného vzdelávania; - splnenie cieľov Európskeho plánu rozvoja školy. Diseminačné aktivity: - Deň španielskej gastronómie, Deň talianskej gastronómie; - Kadernícka show (tematika: španielsky trend vlasovej kozmetiky); - nové recepty, nové technologické postupy; - ECVET hodnotenie; - Burza stredných škôl; - Deň otvorených dverí; - Workshop (učitelia); - Objav svoj talent! Európsky týždeň odborného vzdelávania; - Prezentácia projektu na rôznych podujatiach, súťaží a pod.; - netradičné hodiny: OVY (kad.), TEC (kad.), MEG (HA), CCJ (HA), CTB (HA), GOR (HA); - publikačná činnosť; - inovácia školského vzdelávacieho programu (učitelia).
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola - Magan Szakkozepiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
Rimavská Sobota