Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové trendy v odbornom vzdelávaní
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-034993
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:50505 €
Sumár projektu: Projekt „Nové trendy v odbornom vzdelávaní“ je inovatívny projekt v odbornom vzdelávaní na Strednej priemyselnej škole v Poprade. Pozostáva z dvoch častí: 1. Aktivita A1 - Odborná príprava zamestnancov v zahraničí, 2. Aktivita A2 - Stáže žiakov OVP v inštitúciách odbornej prípravy v zahraničí. ____________________ AKTIVITA A1 Cieľovou skupinou aktivity A1 sú učitelia odborných predmetov Strednej priemyselnej školy v Poprade, odbor mechatronika a elektrotechnika. Hlavným cieľom je zabezpečiť vzdelávanie učiteľov v oblasti ohrevu vody a alternatívnych zdrojov energie tak, aby ročníkové projekty študentom boli zadávané podľa konkrétnych požiadaviek firmy Stiebel Eltron GmbH&Co.KG. Mentorom a odborným garantom bude p. Andreas Wollner. Hlavné aktivity projektu sú: • Hospitácia pedagógov v strednej odbornej škole spoločnosti Stiebel Eltron, • absolvovanie odborných školení v oblasti systémovej techniky a ohrevu teplej vody, • absolvovanie produktových školení v školiacej akadémii skupiny Stiebel Eltron, • absolvovanie odborných školení v oblasti systémovej techniky a ohrevu teplej vody, • zbieranie skúsenosti v prostredí veľkého podniku v oblasti vzdelávania a produktovej výroby, • spoznávanie nových špeciálnych technológií v oblasti strihania laserom, ohraňovania a finalizácie elektronických výrobkov, • získavanie skúsenosti z duálneho vzdelávania v špecializovaných dielňach, • zvyšovanie jazykových kompetencií pedagógov, • spoznávanie kultúrneho prostredia Nemecka. Do mobility pedagógov je zapojených celkom 15 učiteľov odbornej prípravy. Plánujeme tri turnusy, v každom bude 5 učiteľov. Každý turnus trvá 8 dní bez cesty do a z partnerskej krajiny. Monitorovanie účastníkov mobility bude vykonávané denne prostredníctvom internetu, mailovej komunikácie a telefonicky. Informácie o priebehu mobilít budú pravidelne umiestňované na internetovej stránke školy. V rámci mobilít očakávame tieto výstupy: • Zlepšenie odborného prehľadu o potrebách zamestnávateľov pri odbornom vzdelávaní žiakov, • inovácia učebných osnov odborného vzdelávania v odbore elektrotechnika a mechatronika, • aktualizovanie zadaní ročníkových projektov pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka odboru elektrotechnika a mechatronika s využitím poznatkov z nových technológií a alternatívnych zdrojov energií, • certifikácia pedagógov a vydanie Europassov, • rozšírenie jazykových znalostí pedagógov. ____________________ AKTIVITA A2 Hlavnými cieľmi projektu sú najmä zlepšenie ovládania daného grafického programu, prehĺbenie všeobecného rozhľadu v tejto oblasti, komunikačných zručností pri jednaní s inštitúciami a partnermi pri príprave a realizácii stavby, rozšírenie vedomostí a schopností potrebných pre profesionálnu budúcnosť žiakov v ich odbore a nadobudnutie sebaistoty a zdravého sebavedomia pri výkone svojej profesie pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Cieľovou skupinou aktivity A2 sú žiaci 2 a 3. ročníka Strednej priemyselnej školy v Poprade – príprava v oblasti pozemného staviteľstva a stavebného manažmentu. Do mobilít je zapojených celkom 15 žiakov a dvaja sprevádzajúci učitelia, plánujeme jeden turnus, ktorý bude trvať 12 dní /bez cesty do a z partnerskej krajiny/. Hlavné aktivity projektu sú detailne popísané v dokumente Plán práce žiakov počas mobility, ktorý sa nachádza v prílohách prihlášky. Mentorom a odborným garantom bude Ing. Bc. Andrej Višňovský. Očakávanými výstupmi projektu sú: • Zvýšenie odbornej spôsobilosti vo svojom odbore. Žiak: - vie používať program CADKON, - pozná moderné geodetické postupy, - vie naceniť stavebný projekt, - pozná základné pravidlá stavebného práva, - získal základné kompetencie stavebného projektanta; • Získanie skúseností s rokovaním na príslušných úradoch; • Získanie komplexnejšieho pohľadu na možnosti uplatnenia sa na trhu práce (vrátanie podpory podnikateľských ambícií) • Zlepšenie komunikačných schopností, jazykových kompetencií a rozšírenie všeobecného prehľadu vo svojom odbore • Zlepšenie celkového spoločenského prehľadu. V tejto časti projektu /aktivita A2/ sa po prvýkrát zaviedol kreditový systém ECVET. Každý účastník mobility získa: • Europass Mobility • Certifikát – Rozhodnutie riaditeľa školy o uznaní odbornej praxe • Certifikát – Potvrdenie o absolvovaní stáže /s uvedením získaných zručností s hodnotením/ • Osobný list • Denný monitoring účastníka stáže ____________________ DISEMINÁCIA - obe projektové aktivity: • na webovej školskej stránke, • prezentáciou na zasadnutí Pedagogickej rady, na zasadnutiach predmetových komisií a na rodičovskom združení • prostredníctvom regionálnej televízie a tlače • zapracovaním výsledkov projektu do učebných osnov, • zapracovanie do odborných tém Stredoškolskej odbornej činnosti. • výstava prác a fotografií z mobilít v škole, • prezentácia výsledkov projektu pri uzatváraní nových partnerstiev.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola
Poprad