Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remeslo 2018
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-034960
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:62642 €
Sumár projektu:V projekte Erasmus + OVP ,, Remeslo 2018 ´´ využijeme pre realizáciu aktivít sieť overených partnerov. Do mobilít budú viac zapojení učitelia a majstri odborného výcviku ako v minulosti a počet plánovaných aktivít pre žiakov ostáva zachovaný. Zúčastní sa 24 študentov zo všetkých študijných odborov a učebného odboru stolár. Študenti budú pracovať hlavne vo firmách a v školských dielňach. Učitelia absolvujú jobshadowing, ktorý bude doplnený o nadobúdaní praktických zručností pri netradičných remeslách pod vedením majstrov zo SUŠHNaN v Hradci Královom a získavanie najnovších odborných vedomostí v oblasti, v ktorej vyučujú na našej škole u partnera SPŠ a VOŠ Volyne a VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras vo Vilniuse. Dĺžku stáží pre študentov sme zvolili na 2 týždne. U partnera v Prahe sme dohodli 2 turnusy za sebou pre 6 študentov aby sme zvýšili kapacitu a mohli zapojiť viac študentov a pre prijímajúcu organizáciu to nebude komplikované. Dĺžka stáží pre učiteľov zodpovedá potrebnému času a programu stáže, ktorý už poznáme. Študenti budú certifikovaní systémom ECVET a Europasom- Mobility. Učitelia budú certifikovaní Europasom – mobility. Aktivity pre študentov 1. VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras,Vilnius, Litva - plánujeme vyslať 6 študentov z odboru Mechanik počítačových sietí. Prax bude prebiehať u partnera v školských dielňach a cvičných pracoviskách. Škola disponuje výborne vybavenými odbornými učebňami na precvičovanie modelových systémov pre elektromontáže a a diagnostiku PC. Stáž je zameraná na precvičovanie elektromontážnych prác, projektovanie elektrických sieti a údržbu hardwaru a softwaru v PC. So študentmi bude sprevádzajúca osoba. Ubytovanie je zabezpečené na internáte a strava počas pracovných dní v jedálni školy. V Litve určite bude aj veľmi zaujímavý a hodnotný volno časový program, tak ako sme ho zažili. Očakávané výstupy: Vedomosti: poznať zásady montáže elektroinštalácie, poznať druhy hardwaru a softwaru, ktorý je nainštalovaný v PC, poznať postup údržby PC Zručnosti: zapájať prvky elektroinštalácie podľa zásad, analyzovať stav PC, inštalovať alebo upgradovať zariadenia Kompetencie: zlepšenie jazykových zručností, adaptácia no nový spôsob vedenie pri práci, samostatnosť, spoznávanie inej kultúry a spôsobu života 2. Square One o.z. Praha, Česká republika – organizujeme 2 turnusy za sebou pre 2x6 študentov. Študenti budú z odborov Fotografický dizajn , prípadne z odboru Propagačné výtvarníctvo s preukázanými zručnosťami pri fotení a spracovaní fotografie. Študenti budú pracovať na zákazkovom fotení spolu s profesionálnymi fotografmi a fotoateliéroch, budú vytvárať portfólia fotiek na zadanú tému a učiť sa používať rôzne zariadenia v ateliéroch, pripravovať prostredie na fotenie. Súčasťou sú aj kurzy na úpravu fotografií z formátu RAW a zásady prezentácií, ktoré bude zaisťovať Mgr. Art. Lukáš Cetera. Za najdôležitejšie považujeme prácu s profesionálnymi fotografmi a prácu v profi ateliéroch. Na každý turnus vyšleme sprevádzajúceho učiteľa, ktorý sa aktívne zúčastní aj pracovného programu študentov. Ubytovanie bude v prenajatom byte, stravovanie je individuálne, volno časové aktivity cez víkendy si študenti organizujú podľa odporúčaní. Prostredie hlavného mesta Prahy je inšpirujúce. Očakávané výstupy: Vedomosti: poznať zásady pre fotografovanie v rôznych podmienkach a prostredí, poznať zásady pre prípravu ateliéru, objektu na fotenie, poznať najznámejšie kultúrne pamiatky Prahy Zručnosti: fotiť v rôznych svetelných a priestorových podmienkach, pripraviť model, objekt na fotenie, využívať zariadenia ateliéru a pomôcky pre fotenie, využívať funkcie softwaru na spracovanie fotografií, vytvoriť portfólium fotografií podľa zadania Kompetencie: samostatnosť, ekonomická gramotnosť, spolunažívanie v malej komunite, adekvátna reakcia na kritiku profesionálov, vnímať a porovnávať vplyv prostredia na kultúrny a spoločenský život. POKRAČOVANIE POPISU AKTIVIT V PRÍLOHE
Koordinátor:Stredná odborná škola drevárska, Filinskeho 7, Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves