Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoznávame stredomorskú gastronómiu- získavanie nových vedomosti a zručností
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-034950
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:58774 €
Sumár projektu:V rámci projektu Spoznávame stredomorskú gastronómiu- získavanie nových vedomosti a zručností, sme naplánovali dve aktivity. Prvou aktivitou je odborná stáž študentov hotelovej akadémie zameraná na získavanie nových vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti odbornej prípravy. Cieľom odbornej stáže je žiakom sprostredkovaním nových vedomostí, zručností a kompetencií zvýšiť možnosť uplatnenia sa na trhu práce, zdokonaliť ich jazykové kompetencie a pozitívne vplývať na ich osobnostný rozvoj. Hlavným poslaním projektu je žiakom poskytnúť najmä vedomosti a zručnosti týkajúce sa práce s rybami a morskými plodmi a prípravy hotových pokrmov z nich , vzhľadom na ich špecifiká. Vedomosti a zručnosti budú študentom odovzdávané prostredníctvom odborných tútorov na pracovisku a to formou tradičných metód, názornej ukážky a následnej fixácie nových poznatkov. Počas zahraničnej stáže sme žiakom naplánovali a spolu s partnerskými organizáciami prerokovali pracovný program, ktorý je uvedený v zozname príloh. Po skončení stáže získajú žiaci od spoločnosti Grupo reserva certifikát o absolvovaní stáže. Zároveň od tútorov dostanú hodnotenie, ktorým tútori ohodnotia ich prácu na stáži , a to, do akej miery splnili stanovené ciele projektu. Škola žiakom v rámci prenosu kreditov ECVET uzná 2 týždne stáže do povinného počtu odpraxovaných týždňov. a zároveň získajú ekvivalentnú známku do predmetu Hotelový a gastronomický manažment, ako aj do predmetu španielsky jazyk. Škola žiakom zabezpečí dokument Europass mobility, ktorý bude medzinárodným potvrdením ich stáže. Výstupom žiakov bude: - španielsko- slovenská zbierka originálnych stredomorských receptúr - prezentácia španielskych pokrmov pre verejnosť na Akademickom dni školy - článok v novinách venovaný stáži a stredomorskej kuchyni - Začlenenie stredomorskej kuchyne a jedál z rýb a morských plodov do odbytového strediska v rámci PČOZMS -v spolupráci s pedagógmi vytvorenie obrázkového španielsko- anglicko- slovenského gastronomického slovníka Nakoľko sa projektu zúčastnia aj neplnoletí žiaci , z dôvodu požiadavky rodičov o pedagogickú kontrolu a pomoc stážistovi pri adaptácii sa na diferentné kultúrne a sociálne prostredie, ako ja pri prípadnom zvládaní zložitejších situácií v cudzom jazyku považujeme za potrebné sprevádzajúcu osobu, ktorá bude mať nielen úlohu facilitátora, ale zároveň aj osoby monitorujúcej splnenie vytýčených cieľov projektu. Druhou aktivitou v rámci projektu( v závislosti od stratégie rozvoja) je odborná stáž dvoch učiteľov odborných gastronomických predmetov. Cieľom odbornej stáže učiteľov je zvýšiť ich odborné vzdelanie prostredníctvom získania nových vedomostí a zručností týkajúcich sa stredomorskej gastronómie a umožniť im tak profesionálne rásť. Vyslaním učiteľov na zahraničnú stáž chceme nielen zvýšiť atraktivitu školy , ale pomocou školených kvalifikovaných učiteľov zabezpečiť odovzdávanie nových aktuálnych poznatkov z európskeho priestoru žiakom. Učitelia počas svojej stáže okrem odbornej stáže v gastronomických zariadeniach absolvujú aj návštevy gastronomických škôl , kde prostredníctvom job - shadowingu budú pozorovať a následne porovnávať vzdelávacie programy, školský systém, organizáciu a metódy vyučovania,. Výstupom učiteľov bude: - otvorené hodiny pre všetkých učiteľov odborných gastronomických predmetov - odovzdanie nových vedomostí a zručností - začlenenie jedla z rýb a morských plodov do menu pri príprave rodičovských banketov na našej škole - vytvorenie brožúry , kde bude zhodnotená zahraničná prax , zistenia a návrhy spôsobu implementácie nových vedomostí a zručností do školského vzdelávacieho programu - v spolupráci so školskou jedálňou príprava jedál na týždeň stredomorskej gastronómie
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Prievidza