Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové zručnosti - úspešná cesta do sveta práce
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-034938
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:61700 €
Sumár projektu:V OVP najväčšiu úlohu zohráva dnes prepojenie teoretického štúdia s praktickou činnosťou a celým svetom práce. Naša škola umožňuje žiakom získavať nové skúsenosti , zručnosti a návyky v rôznych remeslách aj v rôznych krajinách už od roku 2010 zapájaním sa do medzinárodných projektov. Dlhodobo spolupracujeme s osvedčenými partnermi v Nemecku a v Poľsku.U žiakov sme dosiahli zvýšenie záujmu o remeslo, odborné súťaže. Projektom posilníme účasť žiakov na mobilitách s cieľom zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a dať možnosť získať nové odborné kompetencie žiakom rôznych odborov, čo je jednou z európskych priorít v národnom kontexte v Slovenskej republike. Projektu sa zúčastní 30 žiakov, 8 učiteľov, majstrov, 3 sprevádzajúce osoby s pedagogickými a jazykovými znalosťami, nakoľko žiaci sú neplnoletí. V Nemecku sa stáže zúčastnia od 17.9.2017 do 30.9.2017 5 žiaci odboru murár a operátor stavebnej výroby so zameraním na pokládku dlažby . U investorov realizujeme komplexné stavby aj s úpravou okolia rodinného domu. Náš cieľ - dať žiakom príležitosť samostatne prakticky realizovať špeciálne úlohy pri pokládke dlažobných kociek, ktoré nevykonávajú v dielňach praktického vyučovania. Žiaci použijú správne meracie prístroje, samostatne navrhnú ukladací plán dlažobných kociek pre určený priestor, vytvoria spojenia dlažobných kociek rôzneho typu z prírodného kameňa a z betónu. Vykonávajú odborný tréning daných zručností v simulovaných situáciách. Druhou skupinou sú 5 žiaci odboru tesár a stolár v tom istom termíne. Ich úlohou je prehĺbiť svoje zručnosti a získať nové odborné vedomosti a zručnosti pri ručnom a mechanickom opracovaní dreva. Záverečným hmatateľným výstupom budú drevené prvky pre vybavenie detského ihriska v materskej škôlke. Skupina žiakov prejde nasledovnými etapami procesu: vytvorenie skice pre daný drevený prvok, určenie rozmerov, príprava materiálu, tvorba tesárskych spojov, spájanie opracovaných drevených prvkov a konečná úprava. Vybudovaním hotového diela v meste ukazujeme živnostníkom, firmám a celej verejnosti, že zamestnať našich žiakov sa oplatí, lebo sú zruční a kvalitní remeselníci. Snaha-pritiahnuť viaceré firmy, umožniť im posúdiť odborné zručnosti žiakov a zapojiť ich do duálneho vzdelávania. V termíne od 15.10.2017 do 28.10.2017 sa zúčastnia 10 žiaci odboru inštalatér mobility u partnera v Poľsku -Opole, s cieľom zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností inštalatéra pri využití slnečnej energie. Žiaci vykonajú montáž solárnych panelov, merania hodnôt, diagnostikujú simulované poruchy a ich spôsoby odstránenia. V škol. roku 2017/18 otvárame odbor Technik energetických zariadení budov a z toho dôvodu sa zúčastnia 4 učitelia a majstri job-shadowingu v Rakúsku od 15.10.2017-21.10.2017 a 4 majstri a učitelia v Nemecku -Cottbuse od 22.4.2018-28.4.2018. Úlohou je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy aj podporovaním rozvíjania kompetencií učiteľov, čo je ďalšou európskou prioritou v národnom kontexte Slovenska. V 2015 sa začala spolupráca s novým partnerom v Rakúsku Zisterdorfe- Berufsschule, ktorý je zameraný na odbor inštalatér a technik inštalačnej, vykurovacej a klimatizačnej techniky budov. Manažment školy sa zúčastnil prípravnej návštevy plniac stratégiu európskej internacionalizácie školy. Po prehliadke technologického vybavenia školy na vysokej úrovni sme veľmi radi prijali možnosť spolupráce v rámci programu Erasmus. V termíne 8.4.2018-21.4.2018 sa10 žiaci odboru inštalatér a technik energetických zariadení zúčastnia mobility v danom centre. Program ich stáže je: spoznať najnovšie technológie pre alternatívne systémy vykurovania, získať zručnosti pri montáži alternatívnych energetických zariadení, pri diagnostikovaní porúch, navrhovaní spôsobov odstraňovania porúch a chýb. Účastníci obdržia EuropassMobility,certifikáty a ich hodnotenie sa zahrnie do predmetu Technológia. Všetci zúčastnení porovnajú kvalitu vzdelávacieho procesu v rôznych krajinách. Projekt pomáha zlepšiť úroveň vzdelávania začlenením najnovších poznatkov do tematických celkov predmetu Technológia jv daných odborov. Nové skúsenosti pomôžu pri modernizácii ajpraktického vyučovania vybudovaním elektrotechnického laboratória a priestorov pre pokládku dlažieb. Tieto ciele sú zahrnuté v stratégii európskej internacionalizácie školy. Projekt zlepšuje osobný a profesionálny rozvoj žiakov a učiteľov, inovuje a zvyšuje kvalitu výučby, systém ECVET zvyšuje úroveň hodnotenia a uznávania výsledkov, príťažlivosť a medzinárodný charakter školy.
Koordinátor:Stredná odborná škola stavebná,Tulipánova2, Žilina
Žilina