Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stáž budúcich ekonómov v rámci EÚ
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-034923
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:53958 €
Sumár projektu:V mesiaci september 2017 sa 38 žiakov tretích a štvrtých ročníkov zúčastní odbornej zahraničnej praxe vo firmách a podnikoch v Českej republike (Karviná a Nový Jičín), na Malte a vo Veľkej Británii (Southampton). Sprevádzaní budú piatimi učiteľmi našej školy, ktorí zároveň budú mentormi odbornej praxe. Traja z uvedených partnerov sú našimi novými partnermi a partner v Novom Jičíne je našim dlhoročným recipročným partnerom. Týmto projektom podporíme sociálnu inklúziu a rovnosť žiakov zo znevýhodneného prostredia a vytvoríme možnosti pre ich osobný rast. Pre absolventa našej školy je z dlhodobého hľadiska prínosom jeho vyššia šanca presadiť sa na kvalitnom medzinárodnom trhu práce, keďže náš región patrí medzi regióny s vysokým percentom nezamestnanosti. Našim cieľom je systémová a dlhodobá modernizácia školy, ktorá odráža skutočné potreby žiakov a trhu práce. Neodmysliteľnou potrebou je internacionalizácia, ktorá je nevyhnutná v OVP. Hlavné aktivity, ktoré boli naplánované v stratégii európskej internacionalizácie našej školy budú zrealizované nasledovne: • upravili sme ŠkVP v rámci predmetov: - Odborná prax (v časti "Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií" sme doplnili informácie o možnosti absolvovať povinnú odbornú prax v zahraničí), - Jazyková obchodná príprava (v rámci výchovno-vzdelávacích tematických plánov bola doplnená odborná terminológia, ktorá sa využíva v súvislosti s VV), - Administratíva a korešpondencia a nad rámec plánu sme upravili ŠkVP aj v predmetoch Etická výchova, Občianska náuka, Aplikovaná informatika, (tieto predmety patria od šk. r. 2016/2017 medzi predmety s rozšíreným vyučovaním v anglickom jazyku), • zabezpečili sme anglický jazykový kurz pre učiteľov odborných ekonomických predmetov, aby v nasledujúcich rokoch boli schopní zrealizovať naplánovaný job-shadowing v jednej z partnerských krajín. Kurz začína 13. februára 2017 a poskytne ho anglická jazyková škola LINGUA v Lučenci, • prostredníctvom recipročnej mobility upevníme existujúce partnerstvo (stredná odborná škola v Novom Jičíne) a vďaka portálu eTwinning sme nadviazali nové kontakty s partnermi na Malte (stredná škola v Pembroke) a v Čechách (Obchodná akadémia v Karvinej) a nakontaktoval sa na nás nový partner v Anglicku (IBD partnership). Našou prioritou je minimalizovať partnerov sprostredkovateľov, • pokiaľ bude schválený grant, v mesiaci september 2017 budeme prijímajúcim partnerom pre žiakov z CZ, HR a FR, • v oblasti zvýšenia pozornosti a zabezpečenia výučby žiakov smerujúcej k efektívnej a cielenej prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie sme v marci 2017 naplánovali besedu o extrémizme so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity a poslancom NR SR Petrom Polákom a prvý septembrový týždeň 2017 je naplánovaná exkurzia do Osvienčimu, • v máji plánujeme diskusné fórum „Čo máš nové Európa v roku 2017?“ s poslancom Európskeho parlamentu V. Maňkom a primátorkou mesta Lučenec A. Pivkovou, • v decembri 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v cudzích jazykoch (ANJ, NEJ) a traja víťazi školského kola reprezentovali našu školu na obvodnom kole 12. a 14. januára 2017, kde obsadili prvé tri miesta v každej kategórii a budú nás reprezentovať v krajskom kole 15. 2., • v marci 2017 sa zapojíme do súťaže "Bosákova cena" s tematikou tvorby podnikateľského plánu, • 10. októbra 2016 nás navštívili zástupcovia strednej odbornej školy v Mignières vo Francúzsku v rámci predprípravnej fázy mobilitného projektu. Žiakov tejto školy prijmeme v septembri 2017, • v rámci programu Erasmus+ KA2 sme sa zapojili do strategického partnerstva. Koordinátorom je stredná odborná škola z Bruselu a partnerstvo je doplnené o SOŠ v Chorvátsku, Bulharsku a Rumunsku. Ak bude partnerovi grant schválený, cieľom bude založenie fiktívnej spoločnej firmy. Účastníci mobilít sú žiaci strednej školy a väčšina z nich nebude plnoletých v čase mobilít, preto musia byť pod pedagogickým dohľadom. Podľa Článku IV. vnútornej smernice školy, žiaci OA LC musia byť pod pedagogickým dozorom na školských i mimoškolských akciách. Budú na nich dohliadať sprevádzajúce osoby (naši učitelia, z ktorých aspoň jeden je vždy aj mentorom odbornej prípravy) a prostredníctvom nich budú na pracovisku monitorovaní v priebehu dňa. Navštívia podniky a spoločnosti a skontrolujú priebeh stáže, ohodnotia denne žiaka bodmi na základe vopred stanovených kritérií. Budú fungovať ako pedagogický dozor hlavne počas voľných dní a večerov, spoločenských stretnutí a výletov a budú riešiť vzniknuté problémy a prípadné nedorozumenia. Zoznam firiem, podnikov a spoločností kde budú účastníci umiestnení (viď Príloha F v časti J). Plnenie plánu Stratégie európskej internacionalizácie (viď Príloha G v časti J).
Koordinátor:Obchodná akadémia Lučenec
Lučenec