Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učíme cudzie jazyky dospelých a aj seniorov
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA104-035265
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22220 €
Sumár projektu:Jazyková škola Žilina je inštitúcia poskytujúca jazykové vzdelávanie pre žiakov, študentov, dospelých, seniorov a cudzincov. Kvalitu vzdelávania preukazuje už viac ako 50 rokov a radí sa medzi najväčšie inštitúcie svojho druhu na Slovensku. Poskytuje jazykové vzdelávanie v 7 cudzích jazykoch na úrovni A1-C2. Majorita našich študentov sa zameriava na anglický jazyk. Štúdium môže byť ukončené štátnou jazykovou skúškou na úrovni B2 alebo C1 - C2. Škola je taktiež certifikovaným prípravným centrom pre získanie medzinárodných certifikátov FCE, CAE, IELTS. Našou ambíciou je neustále napredovať v nastavenom trende a rozšíriť ponuku prípravných kurzov. Veľkú časť našich študentov tvoria predovšetkým dospelí a seniori. Okrem kurzov pre dospelých škola v súčasnosti vedie aj šesť seniorských kurzov. Sú to ľudia vzdelaní v rôznych oblastiach, sú aktívni, radi cestujú, využívajú moderné komunikačné technológie na udržiavanie kontaktov so svojimi najbližšími, ktorých aj navštevujú v zahraničí. Z toho dôvodu vznikla potreba jazykovo sa vzdelávať a napredovať. Tento vývoj nám ukazuje ďalšie smerovanie školy. Hlavným cieľom projektu je získať odborné vedomosti a poznatky pri práci s dospelými a seniormi, aktualizovať svoje vedomosti v oblasti testovania a prípravy testov, zlepšiť povedomie o súčasných zmenách a vývoji anglického jazyka, inovovať svoj prístup k učeniu. Do projektu bude zapojených deväť účastníkov, všetci sú pedagogicky vzdelaní v predmetoch, ktoré vyučujú. Jedným z krokov, ako dosiahnuť hlavný cieľ projektu, je zapojiť účastníkov do jednotlivých mobilít, v ktorých každý má svoju úlohu. Účastníci mobilít si rozšíria svoje jazykové a komunikačné zručnosti, získajú nové medzinárodné kontakty učiteľov na budúcu spoluprácu a inovujú metódy vyučovania. Metodológia projektu: účastníci absolvujú štrukturované kurzy v zahraničí, ich absolvovaním získajú vedomosti a zručnosti, ktoré budú využívať vo vyučovacom procese, ale aj pri realizácií ďalších aktivít školy. Účastníci budú po absolvovaní mobility v zahraničí informovať a odovzdávať poznatky iným učiteľom formou otvorenej hodiny, diskusií, seminárov, 1- dňového teambuildingu, stretnutí členov Metodických orgánov v Žiline, stretnutí riaditeľov škôl. Zároveň budú o svojom štúdiu informovať aj širokú verejnosť vo forme článkov do novín, relácie v rozhlase, na web stránke školy www.jszilina.sk a www.regionzilina.sk. Prínos projektu pre našu školu bude skvalitnenie vyučovania anglického jazyka aplikáciou a implementáciou získaných vedomostí na hodinách a pomáhať učiacim sa efektívnejšie získavať vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku. Udržiavanie nadobudnutých kontaktov učiteľov zahraničných škôl a zdieľanie skúseností z vyučovania. Diseminovanie získaných poznatkov na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni a v neposlednom rade aktualizovať a inovovať svoje jazykové zručnosti.
Koordinátor:Jazyková škola Žilina, Veľká okružná 24, 010 01 Žilina
Žilina