Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovácie vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov pre cudzincov
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA104-035138
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8020 €
Sumár projektu:Cieľom projektu Inovácie vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov pre cudzincov je zvýšiť profesijné kompetencie lektorov v oblasti uplatňovania rôznych vyučovacích stratégií a techník, ktoré zohľadňujú potreby a požiadavky zahraničných frekventantov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk a odborné predmety v slovenčine ako cudzom jazyku. V súvislosti s tým treba prehĺbiť kompetencie vo využívaní inovačných metód a foriem vo výučbe cudzích jazykov. Na základe získaných nových skúseností podporíme tvorbu učebných materiálov a metodík výučby s využitím nových trendov. Zvýšime profesijné kompetencie v oblasti tvorby kurikúl a organizácie výučby a vzdelávania. Vďaka týmto aktivitám obohatíme portfólio vzdelávacích programov. Zameriame sa na zahraničných záujemcov o štúdium slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, ktorí sú významnou skupinou, ktorá sa uchádza o vzdelávanie a prácu na Slovensku. Svoje dlhoročné skúsenosti plánujeme využiť vo všetkých aktivitách. Počas trvania projektu sa chceme podeliť o svoje skúsenosti s partnermi, naučiť sa v praxi využívať nové metodické postupy pri vzdelávaní cudzincov a testovaní jazykových a odborných kompetencii v slovenskom jazyku a odborných predmetoch. Zámerom je zintenzívnenie a rozvoj kontaktov medzi inštitúciami. Práca v projekte sa stane platformou pre medzikultúrne vzdelávanie a vzájomné učenie sa výmenou skúseností z jednotlivých tímov. Uvedená forma spolupráce s inštitúciami poskytujúcimi celoživotné vzdelávanie v zahraničí je motivačným prvkom pri príprave nových a uskutočňovaní existujúcich študijných programov a spoločných projektov, ktoré prispievajú k zvýšeniu kvality vzdelávania v ÚJOP-e. Cieľom projektu je vybudovať kvalitné hodnotné prostredie pre medzinárodnú spoluprácu a budovať funkčné a stabilné väzby na partnerské inštitúcie s podobným zameraním (t. j. vzdelávanie dospelých v cudzom jazyku a odborných predmetov v cudzom jazyku, v testovaní jazykových kompetencií) v medzinárodnom kontexte. Očakávame, že zvýšením profesijných kompetencií našich pracovníkov sa zvýši aj kvalita výučby, posilní sa postavenie našej inštitúcie na domácej, ale aj medzinárodnej pôde. Ciele nášho projektu sú dlhodobé, tvorba kvalitných kurikúl a s ním súvisiacich certifikovaných testov sú v súčasnej geopolitickej situácii veľmi aktuálne a nepochybne bude ich význam stúpať.
Koordinátor:Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
Bratislava