Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tieňovanie vzdelávania dospelých ľudí s postihnutím v Čechách
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA104-035131
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15825 €
Sumár projektu: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka bol založený pred 30 rokmi Bratislavským samosprávnym krajom. Poskytuje prijímateľom sociálnych služieb pedagogické, ošetrovateľské, fyzioterapeutické a sociálne služby. V zariadení žije 38 klientov vo veku 12 až 66 rokov na celoročnom, týždennom alebo dennom pobyte. Priemerný vek je 40 rokov. Do dovŕšenia 18 veku sa prijímatelia služieb vzdelávajú podla vzdelávacieho systému. Po dosiahnutí dospelého veku pokračujú vo vzdelávaní formou muziko-terapeutických, arte-terapeutických, biblio-terapeutických metodík, či metodikou podľa konceptu Bazálnej stimulácie, alebo senzomotorickej integrácie. Tieto metódy pomáhajú klientom zlepšiť a posilniť ich zručnosti ktoré sú potrebné k ich každodennému životu. Cieľom tohto projektu je výmena skúseností vo vzdelávaní dospelých od pedagógov s podobnú inštitúciou v Českej republike. Počas jedného roka vyšleme 15 pedagógov v piatich troj dňových cykloch do podobných organizácií v Prahe, ktoré sa venujú vzdelávaniu dospelých s viacnásobných postihnutím. Pedagógovia budú počas tieňovania pozorovať postupy, pracovné metódy, písať denne poznámky a postrehy. Po návrate späť, budú formou prezentácie informovať o svojich poznatkoch v Čechách kolegom, rodičom a pracovníkom z podobných zariadení v Bratislave. Naše očakávania sú, že pedagógovia prinesú inovatívne metódy a návrhy do vzdelávacích aktivít klientov. Budú viac motivovaní pri hľadaní nových spôsobov riešenia problémov a prinesú nové postupy pri vzdelávaní dospelých.
Koordinátor:Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Bratislava