Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovačné trendy v doprave
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035260
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32496 €
Sumár projektu:Cieľovou skupinou projektu sú žiaci 3 ročníka SPŠ dopravnej so zameraním na elektrotechniku, ekonomiku a automobilový priemysel. Cieľom projektu je zvýšenie kvality odbornej prípravy žiakov a zlepšiť ich hodnotu a uplatnitelnosť na trhu práce. Žiakom chýba počas štúdia dostatok praktických skúseností a zručností. Potrebujú si vyskúšať pracovať v reálnom pracovnom prostredí, vedieť využiť svoje teoretické vedomosti, získať nové poznatky zo zahraničia, vyskúšať si začleniť sa do pracovného tímu, dostať sa do kontaktu so zákazníkmi a vyskúšať si s nimi jednať, získať prax v odbore, viac sa osamostatniť. V rámci projektu chceme taktiež využívať ECVET. V spolupráci s partnerom projektu sme vytvorili návrhy funkčných jednotiek výsledkov učenia a spôsob ich overenia. Tieto jednotky sú priložené v prílohe projektu. Pre zaistenie ECVET sú pripravované vzory zmlúv, aby bolo zaistené skutočné plnenie. Po vyhodnotení funkčnosti ECVET by sme tieto jednotky výsledkov vzdelávania radi ďalej rozpracovali a využili aj pre ďalšie praxe. Projekt podporuje spoluprácu so zahraničnými partnermi, prenos nových poznatkov zo zahraničia a umožní nám zvýšiť úroveň a prestíž školy. Výstupom budú vlastné pracovné zručnosti žiakov, ktoré sa budú podieľať na skvalitnení budúceho štúdia. Projekt prinesie do vyučovacieho procesu prvky spájania teórie s praxou, prvky tvorivosti žiakov a zvýšenia konkurencie schopnosti na trhu pri hľadaní budúceho povolania. Skvalitní sa výučba odborných predmetov a rozvinie sa spolupráca pri výmene odborných skúseností priamo z podnikateľského prostredia do prostredia teoretického vo výchovno-vzdelávacom procese.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola dopravná, Študentska 23, Trnava
Trnava