Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznávajme prax u "susedov" - praktické skúsenosti žiakov obchodnej akadémie v admistrácii a v cestovnom ruchu
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035237
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29252 €
Sumár projektu:Žiaci štvrtého ročníka odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu sa zúčastnia odbornej praxe v zahraničí - v Českej republike v meste Ostrava. Cieľom tohto projektu je zvýšenie kvality odbornej prípravy žiakov a zlepšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce. Získaný certifikát napovie zamestnávateľom aké zručnosti a kompetencie a na akej úrovni ich žiak ovládada. Žiaci si potrebujú vyskúšať pracovať v reálnom pracovnom prostredí, využiť svoje teoretické vedomosti, získať nové poznatky v zahraničí, vyskúšať si začleniť sa do pracovného tímu, získať prax v odbore a viac sa osamostatniť. Realizáciou tohto projektu získajú žiaci zahraničnú prax v ekonomickom odbore, vyskúšajú si schopnosť aplikovať svoje teoretické a odborné vedomosti a zručnosti získané v škole. Účastníci praxe sa zoznámia s prácou v zahraničných podnikoch, s ich organizáciou a metódami práce, osvoja si pracovné návyky. Prehĺbia si sociálne kompetencie ako správanie ku kolegom a klientom, práca v tíme, rozvinú si svoju samostatnosť a posilnia svoju finančnú gramotnosť. Ďalej sa zoznámia s novým kultúrnym prostredím a vyskúšajú si adaptovať sa doňho. Získajú skúseností s pobytom v cudzine a spoznajú novú krajinu. V rámci projektu chceme tiež využiť ECVET. Po vyhodnotení funkčnosti ECVET by sme tieto jednotky výsledkov učenia radi ďalej rozpracovali a využili aj pre odbornú prax v rámci našej krajiny. Projekt podporí spoluprácu so zahraničnými partnermi, prenos nových poznatkov zo zahraničia a umožní nám zvýšiť úroveň a prestíž školy. Počet účastníkov praxe bude 16 žiakov v dvoch turnusoch, 12 žiakov bude z odboru obchodná akadémia a 4 žiaci z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Žiaci z odboru obchodná akadémia ovládajú podvojné účtovníctvo a jeho spracovanie v účtovnom softvéri OMEGA a OLYMP od spoločnosti KROS, a.s., Žilina. Využívajú desaťprstovú hmatovú metódu písania na PC, používajú obchodnú korešpondenciu, vedia pracovať s operačným systémom Microsoft Office (word, excel, powerpoint, frontpage). Ovládajú dva cudzie jazyky, vedia aplikovať ekonomické pojmy na reálnych situáciách v bežnej praxi. Žiaci manažmentu regionálneho cestovného ruchu ovládajú navyše grafický program Zoner Calisto, vedia zostaviť podnikateľský plán a uplatňovať marketingové nástroje v oblasti CR a zvládnu základné sprievodcovské činnosti. Prax budú žiaci vykonávať v rôznych ekonomických činnostiach v pridelených podnikoch a organizáciách. Touto praxou získajú nové schopnosti, zlepšia sa v plnení administratívnych úloh, v komunikácii so zákazníkmi, v digitálnych zručnostiach. Naučia sa pracovať v medzinárodnom tíme, riešiť problémy a navrhovať východiská, posilnia si sebadôveru a získajú nové medzikultúrne schopnosti. Študenti, ktorí majú za sebou prax v slovenských firmách, budú mať teda možnosť porovnávať a hodnotiť prostredie slovenskej a zahraničnej firmy. Očakávame, že si uvedomia význam celoživotného vzdelávania pre ich ďalší profesijný život a že stáž bude viesť k ich lepšiemu uplatneniu na trhu práce. Predpokladaný vplyv projektu je vo využití zásad ECVET. Zároveň budeme informovať o projekte stredné odborné školy v meste a blízkom okolí. Projekt môže viesť k vytvoreniu ďalších projektov na škole a byť príkladom dobrej praxe i okolitým školám. Projekt bude mať vplyv aj na regionálnych zamestnávateľov, prax zvýši konkurencieschopnosť študentov, ktorí prinesú medzinárodné skúsenosti do svojich pracovných pozícií.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Pezinok