Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svet v infografike
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035188
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8068 €
Sumár projektu:Pri osobnej komunikácii s učiteľmi s estónskej školy Kuressaare Ametikool sme zistili, že na ich škole vyučujú infografiku. Je to oblasť súčasného grafického dizajnu, ktorý znázorňuje informácie v podobe obrázkov, symbolov, grafov, hesiel, myšlienkových máp, časových priamok a pod. vo vizuálne atraktívnej podobe. Využíva sa najmä v masmédiách - v spravodajstve, elektronických médiách, webových portáloch ale aj mobilných aplikáciách. Uznali sme infografiku za dôležitú a pracovným trhom žiadanú oblasť, ktorá nám vo výuke chýba a vznikol plán sprostredkovať našim študentom kompetencie z infografiky a aj zapojiť infografiku do našej výučby. Naši študenti sa majú zúčastniť mesačnej stáže na partnerskej škole, kde majú pod vedením ich pedagógov získať kompetencie v oblasti infografiky, zvýšiť si jazykové kompetencie ale aj získať skúsenosť práce v medzinárodnom kolektíve. Zároveň chceme vyslať dvoch odborných pedagógov, aby formou získali v priebehu dvoch týždňov komplexný podklad pre vytvorenie metodiky výučby infografiky na našej škole v rámci odboru grafika vizuálnej komunikácie. Vo výberovom konananí vyberieme dvoch vnútorne motivovaných študentov vyššieho odborného štúdia s dobrým prospechom z odborných predmetov a komunikačnou úrovňou angličtiny podľa vopred stanoveného kľúča. Na job shadowing vyberieme učiteľov, ktorí preberú zodpovednosť za vytvorenie metodiky infografiky a jej následné zapojenie do výučby na našej škole. Vyslaní študenti dostanú v domácej škole zadanie, aby počas stáže vytvorili návrh infobrožúry s témou: Komplexná správa o Kuressaare Ametikool s použitím princípov infografiky. Aj my aj partnerská škola pracuje metódou vzdelávania prostredníctvom projektov (project based learning). Prácu stážistov budú viesť a následne hodnotiť odborní pedagógovia priímajúcej organizácie. Naši zúčastnení pedagógovia budú zbierať podklady pre metodiku výučby infografiky formou konzultácií a job shadowingu. Očakávaným výsledkom stáže študentov je získanie kompetencií (vedomosti a tvorivé skúsenosti) v oblasti infografiky a vytvorenie hmotného výstupu v podobe infobrožúry, ktorá bude realizovaná plnofarebne v PDF verzii a zároveň aj v tlačenej forme s nákladom 200 kusov. Učitelia získajú podklad pre vytvorenie metodiky, učebných osnov a tém pre oblasť infografiky. Následné zapojenie infografiky do vyučovacieho procesu našej škole prinesie modernizáciu a zvýšenie kvality výučby a obohatenie o oblasť grafického dizajnu žiadanú trhom práce. Podľa našich zistení, na Slovensku nie je škola, ktorá by mala vo svojej náplni výučbu infografiky. Tým zaistíme pre záujemcov pomaturitného štúdia možnosť vyškoliť sa v tejto oblasti a rozšíriť si rozsah vedomostí a zručností atraktívnych pre zamestnávateľov v oblasti masmédií či elektronických médií. Tí získajú pracovníkov s cieleným vzdelaním, zručnosťami a skúsenosťami z oblasti infografiky.
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Bratislava