Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pracujme v Európe
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035180
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22886 €
Sumár projektu:Tento projekt je zameraný na uskutočnenie zahraničnej odbornej stáže pre 10 žiakov našej školy. Projekt reflektuje na potreby školy a účastníkov: - vyskúšať sa v medzinárodnej projektovej spolupráci, nakoľko naša škola ešte nikdy nebola zapojená do programu Erasmus+ - daný podprogram. - vzdelávať projektový tím k manažovaniu Erasmus+ projektu - vytvoriť a na dlhú dobu vybudovať silné partnerstvá v zahraničí - umožniť žiakom zahraničnú odbornú stáž, aby vyskúšali na vlastnej koži, že práca v cvičných dielňach školy nie je práca ako v podniku. - rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie žiakov v ich odbornom živote. Detaily stáže: Organizujeme odbornú stáž v Maďarsku, Budapešti, pre 10 žiakov našej školy: 5 elektrotechnikov a 5 žiakov z odboru hostinský. Stáž sa uskutoční na jar 2018, na dobu 21 dní. Rozhodli sme sa pre cieľovú krajinu Maďarsko z dôvodu vytvorenia silných partnerských vzťahov aj z dôvodu eliminácie jazykovej bariéry, nakoľko naši študenti ovládajú maďarský jazyk na komunikačnej úrovni. Vyššie uvedené dôvody udávajú najdôležitejšie ciele projektu ako kompetencie, ktoré potrebujú študenti rozvíjať: a) rozšíriť si odbornú slovnú zásobu, b) zdokonaliť sa v rámci odborov elektrotechnika a hostinský, c) rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, d) samostatne predkladať návrhy na výkon práce, e) ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja, f) samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, g) overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, h) prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým, i) ovládať technologické postupy vo svojom odbore s využívaním poznatkov technologických normách, j) ovládať poznatky o charakteristike a technologických postupoch bežných a pracovne náročných jedál teplej a studenej kuchyne, ako aj teplých a studených múčnikov a teplých nápojov, k) pracovať s predpismi HACCP o preberaní a výdaji tovaru a reklamácii, l) orientovať sa v nových technológiách a výrobkoch, m) prijímať a registrovať objednávky a podávať informácie o jedlách a nápojoch, n) ovládať základy bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami, o) poznať spôsoby zobrazovania elektrických súčiastok a elektronických zariadení, p) ovládať spôsoby zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav, ako aj spôsoby zobrazovania elektrických schém týchto zariadení, q) ovládať problematiku namáhania súčiastok z hľadiska statiky, pružnosti a pevnosti, r) poznať materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike, s) poznať riešenia elektrotechnických a elektronických obvodov, funkcie, výrobu a prevádzku elektrických strojov, zariadení a systémov.
Koordinátor:Stredná odborná škola - Szakkozepiskola J. Krala 25, Veľké Kapušany
Veľké Kapušany