Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európska pracovná skúsenosť zvyšuje úspech
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035175
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19520 €
Sumár projektu:Cieľom predkladaného projektu je napĺňanie vízie školy, ktorej základom je otvorenosť, modernizácia a internacionalizácia vzdelávacieho procesu, ktorého výsledkom by mali byť spokojní absolventi, uplatniteľní na trhu práce v svojom odbore v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Realizácia zahraničných mobilít a vytváranie partnerstiev s potencionálnymi zamestnávateľmi v rámci Európskej únie je účinným prostriedkom k dosahovaniu predsavzatých cieľov. Hlavnými cieľmi projektu sú: a, Zorganizovať odborné stáže pre žiakov školy zo študijných odborov zdravotnícky asistent (ZA) a masér (MAS). Celkový počet účastníkov projektu je 12, z toho 6 žiaci 3. ročníka odboru ZA a 4 žiaci z odboru MAS a 2 sprievodné osoby. b, Umožniť účastníkom: b1, uplatňovať v praxi v neznámom prostredí v zahraničí svoje vedomosti s zručnosti nadobudnuté v teoretickom a praktickom vzdelávaní v škole a vo výučbových pracoviskách v SR. b2, rozvíjať odborné a kľúčové kompetencie (popísané v ŠVP a ŠkVP pre odbory ZA a MAS vydaných MZ SR a školou, zverejnené na webovej stránke školy) b3, podporovať samostatnosť, schopnosť začleniť sa do kolektívu, rozumieť odbornej terminólogii v českom jazyku, c, nadviazať nové partnerstvá s organizáciami relevantnými pre zdravotnícke vzdelávanie v odboroch ZA a MAS, d, získať spätnú väzbu kvality vzdelávania v škole v odboroch ZA a MAS, e, získať nové skúsenosti s certifikáciou ECVET a uplatňovať ju pri hodnotení a uznávaní výsledkov stáže. Hlavnými aktivitami projektu budú: komunikácia s partnermi projektu; nalánovanie pracovných programov účastníkov stáže, získavať nové informácie a skúsenosti spojené so systémom certifikávie ECVET - účasť na seminároch, aplikovanie certifikácie ECVET do systému hodnotenia výsledkov stáže; príprava a realizácia odbornej, kultúrnej a jazykovej prípravy účastníkov; výber účastníkov; realizácia mobilít; monitorovanie stáží; vyhodnotenie výsledkov stáží, certifikácia účastníkov stáže, šírenie výsledkov projektu. Popis turnusov stáží: dĺžka trvania stáží: dva týždne 1. turnus - stáž vo Fakultná nemocnica Motol v Prahe, ČR - 6 žiaci odboru ZA + 1 sprievodná osoba; termín jún 2018. 2. turnus - stáž v spološnosti Státní lečebné lázne Janské lázně, státní podnik - 4 žiaci odboru MAS + 1 sprievodná osoba; termín jún 2018. Obsahom stáží pre odbor ZA je zoznámiť sa s organizáciou starostlivosti o dlhodobo chorých v centre následnej starostlivosti a so spektrom hospitalizovaných pacientov, špecifiká zariadenia, podieľať sa na ošetrovateľskej starostlivosti - práca v tíme, uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb u dlhodobochorých, polohovanie pacientov. Obsahom stáží pre odbor MAS je zoznámiť sa so systémom práce vo veľkej kúpelnej spoločnosti s rozmanitou medzinárodnou a multikultúrnou klientelou. Pozornosť bude sústredená na: Ochranno-liečebný režim pracoviska, hygienické a dezinfekčné zásady pracoviska, profesionálna komunikácia (v tíme a s klientami), vedenie dokumentácie, aplikácia klasickej, reflexnej masáže a manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže, podvodná masáž, perličkový kúpeľ, vírivý kúpeľ, prísadový kúpeľ, oboznámi sa s významom liečby a účinkami termálnych vôd , relaxačná masáž, postup pri poskytovaní havajskej masáže, masáže lávovými kameňmi a aplikácie rašelinových a parafínových obkladov a zábalov. Výstupy projektu: a, zrealizované stáže pre 12 účastníkov, z toho 10 žiakov a 2 sprievodné osoby, b, jazyková, kultúrna a odborná príprava účastníkov, c, získané odborné pracovné skúsenosti, vedomosti a zručnosti - spracované v prezentácii, prezentované na diskusnom stretnutí v rámci školy. d, nová spolupráca s dvoma organizáciami - potencionálnymi zamestnávateľmi v Českej republike, e, nové skúsenosti s uplatňovaním systému certifikácie ECVET f, zverejnené články informujúce o výsledkoch projektu na web stránkach školy a stránky Asociácie SZŠ SR, v regionálnej tlači, na sociálnych sieťach. Dopad: a, skvalitnenie samotného výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a jeho výstupov, b, zvýšenie zamestnateľňosti absolventov, c, zvýšenie motivácie žiakov a pedagogických zamestnancov školy, d, internacionalizácia a modernizácia procesov v škole, e, zavádzanie európskej dimenzie do procesov v škole a v partnerských organizáciach.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
Skalica