Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzinárodné prehlbovanie odborných zručností
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035172
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26825 €
Sumár projektu:V kontexte európskeho plánu rozvoja školy je zámerom internacionalizovať našu organizáciu a tým dať žiakom aj pedagogickým zamestnancom možnosť porovnávať úroveň a podmienky vzdelávania v iných krajinách EÚ. Overia si svoje vedomosti a zručnosti v podmienkach škôl s rovnakým zameraním a podobným systémom vzdelávania, ale iným technickým vybavením v hostiteľskej organizácii. Cieľom projektu je prehĺbiť a zlepšiť odborné kompetencie žiakov, dosahovať lepšie výkony pri učení, motivovať ich k poznaniu potreby celoživotného vzdelávania a uľahčiť im pohyb na európskom trhu práce. Zároveň chceme podporovať profesionálny rast pedagogických zamestnancov získavaním nových kompetencií v oblasti odborného vzdelávania, aby boli schopní udržať krok s meniacimi sa požiadavkami na trhu práce. Výber českého partnera sme uskutočnili na základe predchádzajúcej úspešnej vzájomnej spolupráce pri realizácii projektov EÚ v oblasti odborného vzdelávania. Piati pedagogickí zamestnanci (učitelia a majstri odborného výcviku v odbore mechanik nastavovač) sa zúčastnia mobility v hostiteľskej organizácii v trvaní 5 dní. Rozšíria si odborné kompetencie v programovaní CNC strojov v riadiacom systéme Heidenhein v teoretickej aj praktickej časti. Školiteľmi budú odborní pracovníci partnerskej školy. V študijnom odbore mechanik nastavovač sa zúčastní stáže v hostiteľskej organizácii 5 žiakov, kde si zdokonalia a rozšíria svoje kompetencie v programovaní CNC strojov v EdgeCam systéme v trieskovom obrábaní materiálov technológiou frézovania a sústruženia v teoretickej aj praktickej časti. Lektormi budú odborní pracovníci partnerskej školy. V študijnom odbore technik informačných a telekomunikačných technológií sa zúčastní stáže 5 žiakov, kde si zdokonalia odborné kompetencie v zostavovaní a udržovaní HW a SW, identifikácii a odstraňovaní porúch HW, algoritmizácii a programovaní, tvorbe web stránok. Rozšíria si odborné kompetencie v programovaní mikropočítačov, v 3D modelovaní a 3D tlači, v programovaní automatizovanej linky, vo využití laseru pre rezanie a gravírovanie. Stáže žiakov majú dĺžku trvania 14 dní. Sprevádzajúce osoby z radov pedagogických zamestnancov, budú zabezpečovať efektívne učenie sa počas mobility, ochranu a bezpečnosť, budú sa podieľať na monitorovaní a hodnotení účastníkov. Pred uskutočnením mobilít žiaci absolvujú jazykovú prípravu z odbornej terminológie pod vedením našich učiteľov slovenského jazyka v spolupráci s učiteľmi odborných predmetov. Pretože v súlade s európskym plánom rozvoja chceme rozšíriť spoluprácu aj na iné krajiny EU, ako druhého partnera sme si vybrali odbornú školu s podobným zameraním v Rakúsku. Cieľom tejto aktivity je získať nové poznatky o duálnom vzdelávaní, do ktorého je naša škola zapojená už druhý rok. Z tohto dôvodu bude pre nás prínosom získať cenné skúsenosti od partnera, u ktorého duálny systém funguje dlhodobo. Stáže v trvaní 2 dni sa zúčastní 8 zamestnancov - riadiaci pracovníci, odborní pedagogickí zamestnanci, majstri odborného výcviku, inštruktori duálneho vzdelávania, príp. ďalší pedagogickí zamestnanci. Pri mobilitách žiakov bude najvýraznejším dopadom rozšírenie a prehĺbenie odborných vedomostí a zručností žiakov v daných odboroch a motivácia žiakov školy k dosahovaniu lepších študijných výsledkov. Smerom k verejnosti očakávame zvýšenie záujmu o tieto odbory, ktoré sú nedostatkové na trhu práce v našom regióne. Výsledkom mobility pedagogických zamestnancov bude rozšírenie ich odborných kompetencií a zapracovanie poznatkov do školských vzdelávacích programov v študijnom odbore mechanik nastavovač v predmete programovanie CNC strojov o nový riadiaci systém Heidenhein. Výsledkom mobility v Rakúsku bude získanie skúseností s duálnym systémom vzdelávania v zahraničí, ktoré využijú pre skvalitnenie svojej práce riadiaci pracovníci aj pedagogickí zamestnanci. Prínosom projektu je zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania v povedomí verejnosti.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Bratislavska 439/18, Dubnica nad Vahom
Dubnica nad Váhom