Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035160
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34736 €
Sumár projektu:Hlavnými cieľmi projektu sú: 1. zrealizovať odborné stáže pre žiakov. - Celkovo sa odbornej stáže zúčastní 22 účastníkov, z toho 18 žiakov 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent a 4 sprevádzajúce osoby, vyučujúce odborných predmetov. Stáže budú prebiehať v štyroch turnusoch. - Od 27.5.2018 - 9.6.2018- cieľové sociálne zariadenie Portsmouth Day Service v Anglicku - 3 žiaci + 1 odborná vyučujúca - Od 27.5.2018 - 9.6.2018 - cieľové zariadenie Vítkovická nemocnica a.s. v Českej republike- 6 žiakov + 1 odborná vyučujúca - Od 10.6.2018 - 23.6.2018 - cieľové sociálne zariadenie Helmut-Böttcher-Haus v Nemecku - 3 žiaci + 1 odborná vyučujúca - Od 10.6.2018 - 23.6.2018 - Vítkovická nemocnica a.s. v Českej republike- 6 žiakov + 1 odborná vyučujúca 2. umožniť účastníkom mobility: a, rozvíjať svoje kľúčové a odborné kompetencie, b, podporiť ich sebavedomie, samostatnosť, schopnosť práce v cudzom prostredí, c, upevňovať v nich pocit zodpovednosti za zverené úlohy, c, rozvíjať jazykové kompetencie osvojovaním si odborných výrazov a komunikáciou s klientmi i v pracovnom tíme, d, interkultúrne poznávanie, d, zvýšiť motiváciu k štúdiu cudzieho jazyka, 3. napĺňať strategický cieľ školy. Aktivity v rámci projektu: - komunikácia s partnerskými a cieľovými organizáciami, - plánovanie a upresňovanie programu stáží po stránke odbornej, jazykovej a kultúrnej, - príprava účastníkov odborných stáží, - realizácia naplánovaných odborných stáží, - monitorovanie priebehu stáží, - vyhodnotenie stáži a projektu, - uplatnenie výsledkov projektu v ďalšom rozvoji školy. Obsah stáží: Obsah jednotlivých odborných stáží je naplánovaný na 12 dní, pričom bude možnosť i kultúrneho vyžitia, ktoré prispeje k lepšiemu spoznaniu krajiny mobility. Počas odbornej praxe sa žiaci oboznámia s organizáciou a systémom práce v príslušnom zariadení, oboznámia sa s ochranno-liečebným režimom pracoviska, precvičia si ošetrovateľské postupy v rámci ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta/klienta v súlade s jednotkami výsledkov učenia, získajú skúsenosti s prácou v nových podmienkach a s novým pracovným kolektívom, s ktorým musia spolupracovať, nacvičia si osobitosti komunikácie s mentálne postihnutými a geriatrickými klientmi, nacvičia si ošetrovateľské činnosti s využitím špeciálnych pomôcok pre mentálne postihnutých a seniorov, budú realizovať ošetrovateľské výkony na uspokojenie potrieb u mentálne postihnutého klienta a seniora ako i u hospitalizovaného pacienta, budú si precvičovať schopnosť samostatne profesionálne riešiť vzniknuté situácie pri realizácií ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu kompetencií zdravotníckeho asistenta, oboznámia sa s možnosťami sociálnych služieb a sociálnej pomoci klientov v zariadení, budú mať možnosť uplatňovať princípy etiky v praxi zdravotníckeho asistenta pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti o klienta, zdokonalia sa v komunikácií v cudzom jazyku. Výstupy projektu: - zrealizované odborné stáže pre 22 účastníkov / 18 žiakov a štyri odborné vyučujúce/ projektu, - zdokonalenie sa v už osvojených pracovných postupoch v ošetrovateľskej starostlivosti, vykonávaných v nových podmienkach, s novým kolektívom ako i osvojenie si nových pracovných postupov v ošetrovateľskej starostlivosti, - porovnanie postupov a metód používaných v ošetrovateľskej starostlivosti v zahraničí s postupmi a metódami uplatňovanými u nás, - rozšírenie si odborných a jazykových kompetencií účastníkov projektu, - validácia a uznanie vzdelávacích výstupov žiakov v súlade s princípmi ECVET, - získanie skúseností z prípravy a realizácie medzinárodného projektu, - nadviazanie medzinárodnej spolupráce, - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, - zvýšenie kvality a hodnotenia školy, - zverejnenie článkov o výsledku projektu v regionálnej tlači a na webovej stránke školy, - zorganizovanie prednášok a workshopov. Dopady projektu: - skvalitnenie jazykových, odborných a pracovných skúseností absolventov našej školy, - zvýšenie motivácie žiakov k dosahovaniu lepších štúdijných i pracovných výsledkov, - zvýšenie uplatniteľnosti absolventov našej školy na trhu práce v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach krajín EÚ, - zvýšenie konkurencie schopnosti školy a jej zviditeľnenie sa na medzinárodnej úrovni, - zvýšenie informovanosti o kvalite odborného vzdelávania v štúdijnom odbore zdravotnícky asistent na Slovensku.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Považská Bystrica