Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIAC SKÚSENOSTÍ VIAC PRÍLEŽITOSTÍ
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035158
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34771 €
Sumár projektu:Naša škola poskytuje dva typy vzdelávania: 4-ročné odborné štúdium s maturitou v študijných odboroch OBCHODNÁ AKADÉMIA (OA), ŠPORTOVÝ MANAŽMENT (vyššie sekundárne vzdelanie) a 3-ročné pomaturitné denné vyššie odborné štúdium (VOŠ) poskytujúce vyššie odborné vzdelanie v študijných odboroch CESTOVNÝ RUCH, FINANCIE a MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE (terciárne vzdelanie). Dlhodobo sa venujeme rôznym vzdelávacím projektom. Cieľom projektu je dosiahnutie užšej väzby medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce; pomôcť študentom k lepším výkonom pri učení, k získaniu praktických zručností počas odbornej praxe v zahraničí, k lepším kompetenciám v oblasti cudzích jazykov, väčšiemu zmyslu pre iniciatívu a podnikanie a k získaniu širšieho interkultúrneho povedomia. Učiteľom pomôže zvýšiť odborné a jazykové kompetencie, získať nové poznatky a skúsenosti v použití nových metód vzdelávania, implementácie ECVET prvkov do vzdelávacieho procesu a kurikúl, zvýšiť šancu uplatnenia sa na trhu práce. Škole zvýši kredit a kvalitu vzdelávania. Prijímajúcim organizáciám umožní vyškoliť a prakticky pripraviť absolventov podľa aktuálnych potrieb trhu práce. Sprostredkujúcim organizáciám pomôže rozšíriť svoje portfólio aktivít. V rámci projektu sú naplánované študentské aktivity pre študentov OA a VOŠ (A1). 10 žiakov OA bude praxovať v ČR v Ostrave v personálnej agentúre Wincott People, a.s. (september 2017, 2 týždne) na pozícii Administratívny pracovník; 4 študenti VOŠ v Nemecku v Jene. Z toho 2 študenti ŠO Financie v realitnej agentúre: Kommunale Immobilien na pozícii Asistent obchodného špecialistu; 2 študenti ŠO Cestovný ruch v hoteli: Zur Noll, na pozícii Asistent recepcie; ktoré zabezpečuje partner ÜAG Jena (marec 2018, 4 týždne). V rámci mobilitných aktivít pedagógov (A2) sa 4 učitelia zúčastnia odborných stáží: 1 učiteľ - zástupca riaditeľa pre VOŠ a zároveň učiteľ odborných ekonomických predmetov - na škole IES Leopoldo Queipo, Melilla (september - október 2017, 2 týždne); 1 učiteľ aplikovaných jazykov a odborných predmetov na škole IES Azud De Alfeitamí, Alicante, Španielsko (október 2017, 2 týždne); obaja učitelia sa zamerajú na výmenu skúseností, job shadowing. 2 učitelia s rôznym programom - z toho 1 učiteľ aplikovaných jazykov a odborných predmetov v organizácii ÜAG gGmbH Jena a 1 učiteľ odborných ekonomických predmetov - vo vybraných podnikoch v Jene, Nemecko (marec 2018, 2 týždne). Pri realizácii projektu vysielajúca organizácia uzavrie partnerskú dohodu s každým partnerom, v ktorej bude uvedený obsah, čas, monitoring, zabezpečenie pracovísk, hodnotenie a certifikácia stáže (Certifikát a Europass - mobilita), voľnočasové aktivity. Škola uzavrie s každým účastníkom stáže zmluvu, v ktorej sa uvedie miesto a trvanie odbornej stáže, financovanie, povinnosti oboch strán a pracovný program účastníkov - obsah praxe, úlohy. Budú poverení učitelia, ktorí budú mať na starosti jednotlivé činnosti: organizačné zabezpečenie, dokumentáciu (príprava zmlúv, obstaranie dopravy, zabezpečenie ubytovania, poistenie, sledovanie praxe, pokroku účastníkov, certifikácia, bezpečnosť, hodnotenie, uznanie praxe). Pre účastníkov aktivity A1 bude zabezpečená kulturálna a jazyková príprava. Po absolvovaní stáží každý účastník pripraví prezentáciu, vypracuje správu, kde budú uvedené prínosy mobility. Odovzdá dokumentáciu (Certifikáty, Europass Mobility, Hodnotiace formuláre, Denník z praxe, Modulové jednotky-ECVET), na základe ktorých škola vykoná analýzu a hodnotenie dosiahnutých výsledkov. Uvedené dokumenty budú podkladom pre zefektívnenie spolupráce s domácimi partnermi. Výsledky mobilít učiacich sa sa prejavia v dosiahnutí kvalitnejších zručností a kompetencií, v ich vyššej sebestačnosti a sebadôvery, ktorá im pomôže aktívne sa zapojiť do spoločnosti. Vybraní účastníci získajú lepšiu motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu (formálnemu aj neformálnemu). V dôsledku získania nových poznatkov, odborných zručností a kompetencií sa zlepší ich konkurencieschopnosť. Prostredníctvom mobility učiteľov dochádza k zlepšeniu ich kompetencií prepojených s profesijným profilom, hlbšiemu porozumeniu politikám a systémom v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a k zlepšeniu kompetencií v oblasti cudzích jazykov. Projekt pomôže inovovať obsah vzdelávacích programov a učebných osnov, modernizovať vyučovanie, zlepšiť kvalitu vzdelávacieho procesu a odbornej prípravy a zvýšiť medzinárodnú otvorenosť. Medzinárodná spolupráca prinesie upevnenie kontaktov s partnermi, lepšie porozumenie sociálnej, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a osobnostné a pracovné uspokojenie. Úspešne realizovaný projekt bude mať dopady: pre školu: zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu vrátane praktickej prípravy; pre účastníkov: lepšia pripravenosť na uplatnenie sa na trhu práce; pre prijímajúce organizácie: lepšie odborne pripravení absolventi s kratšou dobou adaptácie. Pre sprostredkovateľov prinesie rozšírenie portfólia svojich aktivít.
Koordinátor:Obchodná akadéemia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Bratislava