Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zručnosti bez hraníc - stáž žiakov v partnerskej škole v Kolíne
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035154
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25710 €
Sumár projektu:Podnetom pre realizáciu tohto projektu je dlhodobá a prehlbujúca spolupráca s partnerskou školou a zároveň výborné spätné väzby z realizácie posledného projektu zameraného na mobilitu žiakov. Ďalším dôvodom realizácie tohto projektu je umožniť žiakom zo sociálne menej podnetného prostredia, ktorým finančná situácia neumožňuje spoznávať iné krajiny. Okrem získania nových odborných zručností bude pre nich prínosom spoznanie novej krajiny. Realizácia projektu prispeje k ich osobnostnému rozvoju, zvýši sa im sebavedomie, získajú motiváciu, širší rozhľad. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť odbornú účasť v partnerskej škole žiakom so zlou finančnou situáciou. Náš partner má bohaté skúsenosti v odbornom vzdelávaní a poskytuje odborné vzdelávanie na vysokej úrovni. Má k dispozícii moderné zariadenia a počítačové vybavenie používané vo svojich prevádzkach. Hlavná podstata projektu bude spočívať v návšteve našich žiakov zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote v partnerskej škole so sídlom v meste Kolín, v susednej Českej republike. Tam si budú môcť obohatiť svoje znalosti a zručnosti v podobe odbornej praxe na moderne vybavených prevádzkach partnerskej školy. Do aktivít sa zapojí spolu 12 žiakov a dve sprevádzajúce osoby. Hlavná aktivita bude trvať 14 dní (bez cesty), počas ktorej žiaci absolvujú bohatý každodenný program zameraný na zvýšenie ich odborných znalostí a zručností vo svojich odboroch: obchodný pracovník a v odbore podnikanie v remeslách a službách. V rámci prípravy poskytneme žiakom základné informácie o hostiteľskej krajine. Podrobne ich informujeme o programe. Realizáciou projektu dosiahneme: - zvýšiť odbornú prípravu študentov a to získaním nových vedomostí, schopností a zručností, - znižovať existujúce predsudky v marginalizovanej rómskej komunite, ktoré pretrvávajú na území celej Európy, - umožniť žiakom zo sociálne slabšieho prostredia spoznávať okolité krajiny s cieľom rozšírenia svojich poznatkov a skúseností, - osvojiť si "ducha" tímovosti a vzájomnej spolupráce na nadnárodnej úrovni, -posilnenie záujmu o ďalšie vzdelanie a zvýšenie motivácie a uvedomenie si potreby nevyhnutnosti vzdelávania a zdokonaľovania sa vo svojom odbore s cieľom zachovania konkurencieschopnosti. - naučiť žiakov (budúcich zamestnancov, prevádzkarov, majiteľov a pod.) ako správne komunikovať so zákazníkmi, vedieť si ich vážiť, udržať a pod., nakoľko úroveň služieb a prozakazníckeho správania je na území Slovenska stále nedostatočná, - vedieť efektívne riadiť prevádzky obchodov a služieb - prehĺbenie spolupráce s dlhodobým partnerom teda pozývajúcou organizáciou, - skvalitnenie spolupráce krajín Európy v oblasti gastronómie a služieb. - podpora multikultúrneho rozmeru (tolerancia iných kultúr, národov a pod.), -vedenie k samostatnosti a schopnosti si vedieť zorganizovať čas, zvýšiť osobnostný rozvoj jednotlivcov, sociálnu inklúziu osôb pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia - zabezpečiť lepšie etablovanie sa na otvorenom európskom trhu práce, - zvýšiť vzdelanostnú úroveň pedagógov, zlepšovať ich kompetencie, zručnosti a odbornú prax, Monitorovanie priebehu účasti žiakov na aktivitách projektu budeme uskutočňovať týmito overenými metódami: individuálne rozhovory, dotazníkovou formou, večernými diskusiami zameraných na sumarizáciu denných výstupov a poznatkov. Ďalej budeme sledovať mieru zaangažovanosti žiakov na implementácii projektu, overenie novo získaných poznatkov a praktických zručností v jednotlivých prevádzkach hostiteľskej krajiny. Účastníci si osvoja nové poznatky vo svojom odbore a to prostredníctvom návštevy moderných zariadení. Oboznámia sa s najnovšími trendmi a inováciami v podnikania, služieb a obchodu. Podporia sa ich sociálne zručnosti a komunikačné schopnosti. Spoznajú prvky národnej aj medzinárodnej kuchyne. Vyskúšajú si starostlivosť o náročnú klientelu. Rovesníckym princípom budú diskutovať na spoločných besedách o možnostiach a formách medzinárodnej spolupráce. Zdokonalí sa ich postoj a správanie smerom k zákazníkom. Získajú kompetencie, ktoré im uľahčia vstup na trh práce v rámci európskeho priestoru.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Rimavská Sobota