Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj odborných kompetencií v CNC technológiách v Európe
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035153
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32496 €
Sumár projektu:Cieľom projektu realizovaného v spolupráci s českou sprostredkovateľskou organizáciou Agamos s.r.o. je možnosť integrovať sa v európskom pracovnom prostredí a tak zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií žiakov vzhľadom na ich význam pre trh práce. Zároveň zabezpečiť ich profesijný rast, čo prinesie úspešné získanie zamestnania po ukončení školy a zlepšenie úrovne vzdelávania na našej škole. Žiaci v priebehu stáže získajú dostatok pracovných návykov, zručností, vyskúšajú si pracovať v reálnom modernom pracovnom prostredí, využijú svoje teoretické vedomosti, získajú nové poznatky a skúsenosti zo zahraničia a vyskúšajú si začlenenie do pracovného tímu bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Ďalším cieľom je skvalitňovanie odborného vzdelávania a uznávanie nadobudnutých poznatkov a výsledkov vzdelávania v kvalifikačnom profile účastníka v súlade so školským vzdelávacím programom. Do projektu bude zapojených 20 účastníkov, z toho 2 pedagogickí pracovníci ako sprevádzajúce osoby, 18 žiakov študijného odboru mechanik nastavovač. Žiaci budú vyberaní podľa prospechu a odborných praktických zručností, podľa správania a motivačného listu, ktorý bude vyhodnocovaný triednym učiteľom, výchovným poradcom, učiteľom odborných predmetov a riaditeľom školy. Žiaci tohto odboru nie sú tak zruční v cudzích jazykoch, preto je lepšia a efektívnejšia odborná stáž v ČR. Stáž sa uskutoční v októbri - v novembri 2017. Žiaci budú vykonávať prax v podnikoch VOP CZ, s. p. Šenov u Nového Jičína a ARMATURY Group a. s. Dolní Benešov. Na pracovisku bude prítomný garant praxe, ktorý zabezpečí odborný dozor a vedenie žiakov. Bude tak zabezpečená kvalitná prax, ktorá bude pre žiakov prínosom. Projekt bude hodnotený na základe hodnotenia stáže žiakom, hodnotenia garantom praxe, hodnotenia pedagogickými pracovníkmi a na základe vypracovaných denníkov praxe, ktoré si žiaci vedú. Žiaci po absolvovaní stáže získajú certifikát o absolvovaní stáže a Europass Mobility, ktorý využijú pri budúcom štúdiu na vysokých školách a pri hľadaní budúceho zamestnania. Pre každého účastníka prináša projekt novú skúsenosť a škola si týmto spôsobom overí vedomosti, zručnosti svojich žiakov v medzinárodnom prostredí v oblasti CNC aplikácií a ich implementáciu do výchovno vzdelávacieho procesu a rozvinutie praktických skúseností a zručností pri vykonávaní základných sústružníckych, frézarských a vŕtacích operácií na klasických obrábacích strojoch a následné uplatnenie absolventov odboru v zamestnaní. Na základe získaných skúseností, kompetencií sa budú lepšie orientovať v jednotlivých fázach výrobného procesu prostredníctvom CNC technológií. Žiaci získajú nové vedomosti a schopnosti v študovanom odbore, zlepšia sa v plnení administratívnych úloh, v komunikácii so zákazníkom a v digitálnych vedomostiach a zručnostiach. Naučia sa pracovať v medzinárodnom tíme, riešiť problémy a navrhovať východiská, posilnia si sebadôveru a samostatnosť. Získané vedomosti z oblasti tvorby 2D, 3D geometrie návrhov simulovaných obrábacích postupov, ich verifikovanie a následným exportovanie do CNC strojov a zariadení budú žiaci aplikovať počas odbornej prípravy vo výchovno-vzdelávacom procese. Výsledkom projektu je dosiahnutie plánovaných vzdelávacích výstupov praktických mobilít, ich validácia a overenie prostredníctvom metodiky ECVET a certifikácia Europass Mobility. Tým dosiahneme zvýšenie znalostnej bázy, potenciálu a budúcej perspektívy uplatnenia na trhu práce účastníkov stáži. Tento projekt podporí našich žiakov v získavaní vedomostí, zručností a kompetencií s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj, ich zamestnanosť na európskom trhu práce i mimo neho, podporí profesionálny rozvoj pedagogických pracovníkov našej školy s cieľom inovovať a zvýšiť kvalitu výučby a odbornej prípravy. Umožní zlepšiť porozumenie a informovanosť o iných kultúrach a krajinách. Na základe nadobudnutých skúseností a prínosu projektu pre našu školu budeme pokračovať v rozširovaní spolupráce so zahraničnými firmami zameranými na strojársku výrobu na medzinárodnej úrovni, ponúkneme aktivity, ktoré lepšie reagujú na potreby jednotlivcov v rámci Európy i mimo nej a tým posilníme postavenie školy v medzinárodnom kontexte.
Koordinátor:SOST Ul.1.mája 500, Vráble
Vráble